Landzonetilladelse - Limkilde 15, Morud

25.11.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til løsdriftsstald

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til løsdriftsstald på Limkilde 15, 5462 Morud

Vi giver hermed tilladelse til opførelse af en 42 m² stor tilbygning til den eksisterende løsdriftsstald som ansøgt på matr.nr. 2p Langesø Hgd., Vigerslev. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 25. november 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning til løsdriftsstalden på din ejendom Limkilde 15, Morud. Du har oplyst, at tilbygningen skal anvendes til fodring af hestene.

Tilbygningen opføres ved det nordøstlige hjørne at stalden. Den bliver 8,5 m lang og 4,9 m bred, og den bliver lavere end stalden.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er omfattet af skovbyggelinje, men det er vurderet, at tilbygningen ikke vil have indflydelse på oplevelsen af skoven og skovbrynet det pågældende sted. Det er samtidig vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens landzonebestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00