Høring af Lokalplan nr. 2019-1 Boligområde ved Åbakkevej i Morud

01.03.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 28. februar 2019 vedtaget,
at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. 

Planen er udarbejdet med det formål at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for at sikre en hensigtsmæssig udvikling af et fremtidigt boligområde. Lokalplanen skal således sikre en helhedsløsning for området, gennem en hensigtsmæssig placering og fordeling af bebyggelse og fællesarealer samt sikre at bebyggelsen tilpasses de eksisterende kuperede terrænformer.

Planforslagene er fremlagt fra den 1. marts 2019 til den 29. marts 2019. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag til forslaget skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller mailes til: teknisk@nordfynskommune.dk mærket "lokalplan 2019-1" således, at de er kommunen i hænde senest den 29. marts 2019.

 

Lokalplan nr. 2019-1 ’Boligområde ved Åbakkevej i Morud’ - miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planen iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer mv.. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering bl.a. begrundet i, at der ikke er væsentlige naturmæssige, geologiske eller landskabelige udpegninger, der strider mod lokalplanens intentioner. Screeningen vedr. kommunens afgørelse om miljøvurdering fremgår af lokalplanforslagets bilag 5. 
 

Klagemulighed

Der kan klages over kommunens afgørelse af, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Klage skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planforslagene, dvs. inden den 29. marts 2019.

Afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, kan påklages. Det er kun retslige spørgsmål, der kan påklages. Klage skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af lokalplanforslaget. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske til Planklagenævnet. Du klager via Kla-geportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk  
Klagen sendes via Klageportalen til Nordfyns Kommune, der har truffet afgørelsen. Planklagenæv-net skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter an-modningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Planforslagene kan ses på www.nordfynskommune.dk under fanebladet ”Offentliggørelser” samt ved henvendelse i Borgerservice og Bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø.

Forslag til lokalplan 2019-1