Landzonetilladelse - Dyssevænget 17, Otterup

27.05.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af byggegrund mhp. opførelse af nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse til udstykning af byggegrund på Dyssevænget 17


Vi giver hermed tilladelse til at udstykke en byggegrund på 5.000 m² til opførelse af nyt enfamiliehus på matr.nr. 40a Hasmark By, Norup, beliggende Dyssevænget 17, Hasmark, 5450 Otterup. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Opførelse af nyt enfamiliehus forudsætter landzonetilladelse og byggetilladelse. Der skal hurtigst muligt fremsendes en landzoneansøgning med et konkret projekt om opførelse af nyt hus.
 

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 27. maj 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at udstykke en byggegrund på 5.000 m² fra matr.nr. 40a Hasmark By, Norup med henblik på salg af grunden til opførelse af et nyt enfamiliehus. Det nye enfamiliehus vil blive opført som erstatning for det gamle hus, som er revet ned.

Begrundelse for afgørelsen

Der gives tilladelse til den ansøgte udstykning mhp. opførelse af et nyt enfamiliehus, idet det er vurderet, at det ikke vil være i strid med planlovens landzonebestemmelser, idet det nye hus opføres som erstatning for det gamle hus.

Der er ikke foretaget naboorientering, da det er vurderet, at et nyt hus ikke vil være til gene for naboer.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00