Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 29c Skovby Nymark, Skovby

19.06.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed endelig tilladelse til at indvinde grundvand på på matr. nr. 29c Skovby Nymark, Skovby.

Adresse: Matr. nr. 29c Skovby Nymark, Skovby, Nordfyns Kommune

Projekt: Fornyelse af  vandindvindingstilladelse til vanding af gartneriafgrøder.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .