Landzonetilladelse - Odensevej 132 Søndersø

29.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en garagebygning

Landzonetilladelse til opførelse af garagebygning på Odensevej 132, Søndersø

Vi giver hermed tilladelse til at opføre en 149 m² stor garagebygning på matr.nr. 3b Vedby By, Søndersø under forudsætning af, at den eksisterende afskærmende beplantning vest og syd for bygningen bevares. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 29. januar 2019.

Ansøgningen
Du har søgt om tilladelse til at opføre en 149 m² stor garagebygning på jeres ejendom matr.nr. 3b Vedby By, Søndersø.

Bygningen bliver 7 m høj med en sidehøjde på 3 m over sokkel og en taghældning på 40-45° for at opnå lighed med stuehuset. Bygningen beklædes med mørke stålplader på sider og gavle samt grå eternitplader på taget. Den vil bestå af en isoleret del og en kold del, og den skal rumme plads til 3 biler, trailer og værktøj til hobbybrug/bierhverv.

Bygningen placeres ca. 10 m syd for beboelsen og langs med vejen i en afstand på 9 m til skel. Afstanden til det sydlige skel bliver ca. 15 m. Der er afskærmende beplantning i skel vest og syd for bygningen, så den vil ikke være til gene for naboerne.

Begrundelse
Ejendommen er en beboelsesejendom beliggende i landzone, og det ansøgte kræver derfor landzonetilladelse.

Med den ansøgte placering, materialevalg og den afskærmende beplantning er det vurderet, at bygningen ikke vil have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab eller være til gene for naboer. Det er derfor vurderet, at naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00