Offentlig høring af supplerende vandløbsgodkendelse til åbning af rørlagt strækning, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang.

30.01.2019

Supplerende vandløbsgodkendelse til åbning af Oreafløbet, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang i skelbækken.

Nordfyns Kommune sender nedenstående udkast til afgørelse i offentlig høring fra 30. januar 2019 til 27. februar 2019.

Baggrund

Nordfyns Kommune meddelte d. 23. marts 2018 tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore.

Tilladelsen blev givet efter §§ 17 og 21 i Vandløbsloven (LBK nr. 127 af 6/01/2017) samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016)

Nordfyns Kommuner påtænker at meddele tilladelse til projektet men med følgende ændringer:

  • Forløbet ændres på den nederste tredjedel af strækningen for at imødekomme muligheden for et mere terrænnært forløb.
  • Den oprindelige rørledning bibeholdes som drænledning for ikke at forringe afvandingen fra to dybtliggende tilløb, der ikke kan hentes op i terræn inden ca. 50 meter før det nye forløbs udløb til skelbækken.
  • Sandfanget flyttes fra enden af den restaurerede strækning til lige nedstrøms udløbet til skelbækken for at imødekomme eksisterende problemer med sand på strækningen i skelbækken i samme ombæring. Sandfanget er som udgangspunkt en midlertidig afværgeforanstaltning, men uden umiddelbart tidsfrist, idet behovet vurderes at kunne være permanent.

Tilladelsen gives efter §§ 17 og 21 i Vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26/01/2017) samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016) og § 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Høring

I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 26. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering mv., sendes projektet i offentlig høring i 4 uger.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nordfyns Kommune i hænde senest den 27. februar 2019 og kan sendes til Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller på e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk.

Se udkastet til Supplerende vandløbsgodkendelse til åbning af Oreafløbet, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang i skelbækken

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .