Landzonetilladelse - Egensegårdsvej 4, Otterup

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af lejlighed

Landzonetilladelse til etablering af lejlighed 


Der gives hermed tilladelse til etablering af en lejlighed på ca. 109 m² inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer på ejendommen matr.nr. 25f Egense By, Norup som ansøgt. Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 13. februar 2019.

Ansøgningen

Harrebek Arkitekter A/S har på dine vegne søgt om tilladelse til etablering af en ca. 109 m² stor lejlighed på ejendommen Egensegårdsvej 4, 5450 Otterup. 

Den forhenværende ejer har tidligere fået tilladelse fra Fyns Amt til etablering af en ekstra lejlighed på ejendommen.

Baggrund og begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en beboelsesejendom på 6.692 m². Den ligger i landsbyen Egense, der består af dels almindelige beboelsesejendomme og dels af gårdbebyggelser. Der er ikke dyrehold på de nærliggende gårdbebyggelser.

I henhold til BBR er der registreret et boligareal på 257 m² på ejendommen. Der er tidligere meddelt tilladelse til en ekstra lejlighed i den eksisterende bygningsmasse, men lejligheden er ikke blevet etableret, hvilket nu er et ønske i forbindelse med salg af ejendommen.

Tilladelse er givet, da vi ikke finder, at det ansøgte strider mod planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet ejendommen ligger inden for landsbyafgrænsningen, og etableringen sker inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du kla-ger via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klage-portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klage-portalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00