Landzonetilladelse - Pilegårdsvej 1, Søndersø

18.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til eksisterende ridebane

Landzonetilladelse til eksisterende ridebane på Pilegårdsvej 1, 5471 Søndersø


Vi giver hermed lovliggørende tilladelse til den eksisterende ridebane på ca. 510 m² på matr.nr. 9b Farstrup By, Vigerslev. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 18. december 2019.

Ansøgningen

I forbindelse med et miljøtilsyn på jeres ejendom, som ligger i landzone, er I blevet gjort opmærksom på, at etablering af en ridebane kræver landzonetilladelse. I har derfor nu søgt om tilladelse til ridebanen på matr.nr. 9b Farstrup By, Vigerslev, som kun er til privat brug.

Banen blev anlagt i 2008 som en grusfold til forfanget hest, men den bliver nu brugt som ridebane. Banen måler ca. 17 x 30 m, den er anlagt direkte ovenpå muldlaget, og der er udelukkende brugt almindelig grus/sand som toplag. Der er ingen lysmaster på banen. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i landzone i udkanten af Farstrup. Banen har været der i flere år, uden der kommunen bekendt har været klager over den. Der er nu i forbindelse med lovliggørelsen gennemført naboorientering uden negative reaktioner, og det er vurderet, at banen ikke har negativ betydning for oplevelsen af det omkringliggende landskab.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00