Landzonetilladelse - Gersøvej 35, Otterup

11.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af sommerhuse på lejet grund

Landzonetilladelse til udstykning af eksisterende sommerhus på Gersøvej, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til udstykning af sommerhusene på lejet grund samt fællesarealer og veje som ansøgt på matr.nr. 14g og 18c Gerskov By, Skeby. Til-ladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har op-sættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 11. april 2019.

Ansøgningen

I har på vegne af ejerne af Gerskovvej 35 søgt om tilladelse til at udstykke 10 sommerhuse på lejet grund på matr.nr. 14g Gerskov By, Skeby beliggende Ger-skovvej 32, 34, 35, 38, 42, 44, 46, 48, 50 og 52 samt fællesareal og vej og 5 sommerhuse på matr.nr. 18c Gerskov By, Skeby beliggende Gerskovvej 23, 25, 29, 31 og 33 samt fællesareal og vej.

Ejerne af Gersøvej 35 ønsker at udstykke sommerhusene, således disse på sigt kan afhændes til ejerne af husene.

Sommerhusene udstykkes til de eksisterende brugsgrænser i marken, og der sker således ingen fysiske ændringer i marken, og der skal ikke opføres ny bebyggelse ift. udstykningerne. 

Begrundelse for afgørelsen

Der er tale om et ældre sommerhusområde, der udstykkes fra en landbrugsejen-dom. Området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvorfra Kystdirektoratet har meddelt dispensation. 

Sommerhusgrundene udstykkes til eksisterende fysiske afgrænsninger, og der opføres ikke ny bebyggelse på grundene. Vi finder derfor, at der ikke er landskabelige forhold, som taler imod de ansøgte udstykninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig inte-resse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteres-ser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet. Du kla-ger via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klage-portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klage-portalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et ge-byr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetje-ning, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kun-ne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00