Høring af Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017, Produktionsvirksomheder

26.10.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse
har den 25. oktober 2018 besluttet, at ovennævnte planforslag fremlægges i
offentlig høring

Formålet med planforslaget er at sikre hensynet til produktionserhvervet i planlægningen, herunder produktionsvirksomhedernes fremtidige drifts- og miljøvilkår samt udviklingsbehov.

Med planforslaget udpeges matrikel 5h, Vedby By, Søndersø i den sydlige del af Søndersø til produktionserhvervsområde med tilhørende konsekvenszone. Med udpegningen ønsker Nordfyns Kommune at sikre fremtidige vækst- og udviklingsmuligheder for de nye virksomheder, som ønsker at etablere sig i dette område.

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 2, Produktionsvirksomheder

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 25. oktober 2018 besluttet, at fremlægge planforslaget i offentlig høring i perioden fra den 26. oktober til 21. december 2018. Se dagsordenspunkt/referat   

Kom med høringssvar til kommuneplantillægget

I høringsperioden har alle med interesse i sagen mulighed for at indsende deres bemærkninger, indsigelser eller forslag til det fremlagte planforslag.

Høringssvar til planforslaget skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via mail til: teknisk@nordfynskommune.dk, mærket ”Kommuneplantillæg nr. 2”, senest den 21. december 2018.

Miljøvurdering
Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer. I den forbindelse har kommunen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en endelig miljøvurdering, begrundet i, at planerne vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagemulighed 

Kommunens afgørelse vedr. miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. I dit tilfælde betyder det, at klagefristen udløber den 23. november 2018.

Du klager via planklagenævnets klageportal, som du finder et link til på siden: www.naevneneshus.dk. Du logger på med dit NemID og kan herefter oprette din klage.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om Klageportalen og gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/klagevejledning/

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Planforslag 
Planforslagene kan ses via ovenstående link, via plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00