Høring af Lokalplanforslag nr. 2018-2 Etplanshuse i Fionaparken

23.03.2018

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til lokalplan for etplanshuse i Fionaparken i Bogense.

Lokalplanen er udarbejdet med det formål at muliggøre boliger i ét plan, med et boligareal på max. 140 m².

Høringsperioden er fastlagt til 4 uger, og løber fra d. 23. marts 2018 til d. 20. april 2018. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag til forslaget skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller mailes til: teknisk@nordfynskommune.dk mærket "lokalplan 2018-2", således at de er kommunen i hænde senest d. 20. april 2018.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøscreeningen er vedlagt lokalplanen som bilag. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering begrundet i, at planen vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet og omhandler et mindre område på lokalt plan.

Klagemulighed

Der kan klages over kommunens afgørelse af, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Klage skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planforslagene, dvs. inden den 20. april 2018.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Vejledning om gebyr findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planforslag

Planforslaget kan ses via nedenstående link samt ved henvendelse i Borgerservice og Bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø.

Forslag til lokalplan 2018-2 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00