Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24, Bevaringsværdige bygninger

27.06.2018

Nordfyns
Kommune har d. 20. juni 2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 24, Udpegning af
bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget er tilvejebragt for at styrke kultur- og bygningsarven i Nordfyns Kommune og er udarbejdet i forlængelse af kommunens kulturarvsstrategi og SAVE-registreringen i 2017. Tillægget udgør planlægningsgrundlaget for udpegningen af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. Med nærværende kommuneplantillæg udpeges bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. marts til den 18. maj 2018.

Se kommuneplantillægget 

Klagemulighed ved Planklagenævnet
I forbindelse med kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. inden den 25. juli 2018.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk , www.borger.dk og www.virk.dk  

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, som i dette tilfælde er Nordfyns Kommune. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder og foreninger på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyr og indgivelse af klage findes på Planklagenævnets hjemmeside: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00