Dialogbaseret kvalitetssamtaler - Pædagogisk tilsyn

Formål

Det pædagogiske tilsyn kvalitetssamtalen er den kommunale myndighedskontrol med kvaliteten af de kommunale ydelser.

Kvalitetssamtalen skal understøtte den pædagogiske og kvalitative udvikling af den pædagogiske praksis.Tilsynet fungerer som et dynamisk dialogredskab.


Mål

At sikre en høj kvalitet som fremmer børnenes trivsel, udvikling, læring dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.


Øvrige tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Følgende er en beskrivelse af proceduren for det pædagogiske tilsyn – hvor systematik vil være det gennemgående element for gennemførelse af tilsyn af høj kvalitet.


Hvad

Et systematisk grundlag for tilsyn som skal:

• Identificere, lokalisere, afdække og følge op på de kvalitetsudfordringer, der er i de enkelte dagtilbud.


Herunder sikre, at der er:

Strategisk retning og tydelig opfølg­ning.

Et løft af de professionelle kompeten­cer, herunder fokus på læring i grund­uddannelse, efteruddannelse og styr­kelse af professionsfagligheden.

Forebyggelse af læringsulighed – gen­nem målrettet og tidlig indsats, som skal sikre alle børn lige muligheder.

Hvordan

Består i en fast dagsorden som tager ud­gangspunkt i dagtilbuddets kvalitetsrap­port, hvor følgende indhold er dokumen­teret:

Dagsordenen vil være den samme for alle dagtilbud, og tager udgangspunkt i dagtilbuddets kvalitet herunder:


Proceskvalitet i:

• Interaktioner mellem børn og voksne

• Leg

• Aktiviteter


Strukturkvalitet i:

• Normeringer, gruppestørrelser og organisering

• Fysiske rammer

• Uddannelse, efteruddannelse og personalestabilitet


Resultatkvalitet i:

• Faglige, kognitive og sociale færdigheder

• Systematik i arbejdet med sammenhængende overgange


Hvornår

Kadence for det pædagogiske tilsyn:

Der udføres pædagogisk tilsyn hvert andet år i alle dagtilbud.

Der kan indgå elementer i det pædago­giske tilsyn fra de uformelle tilsyn – hvis det har relevans for kvaliteten i praksis.


Uformelle tilsyn:

Det uformelle tilsyn sker ved læringskonsu­lenternes gang i dagtilbuddene dvs. at der løbende føres uformelt tilsyn i alle dagtil­bud.

Er der forhold som giver anledning til be­kymring inddrages dagtilbuddets ledelse med henblik på opfølgning.


Det skærpede tilsyn:

Det skærpede tilsyn sker på baggrund af f.eks. en henvendelse fra en forælder, en ansat i institutionen, administrationen eller andre som har en bekymring i forhold til dagtilbuddets kvalitet.

Det skærpede tilsyn udføres af en lærings­konsulent fra Børn og Unge.


Hvem

I de kommunale dagtilbud:

Skole og Dagtilbudschefen i samarbejde med læringskonsulenten, dagtilbuddets ledelses plf (professionelle læringsfælles­skab) og repræsentant fra bestyrelsen hvis muligt.

I de private dagtilbud deltager:

læringskonsulenten, dagtilbudsleder, med­arbejderrepræsentant samt bestyrelsesfor­mand.


Forberedelse til kvalitetssamtalen - det pædagogiske tilsyn

Kvalitetssamtalen sker i en kvalificeret dia­log, hvor administrationen anvender data, som er en del af kvalitetsrapporten for dagtilbud.

Data anvendes som indikatorer på den udvikling der ses, og kan ikke stå alene. Dvs. at indikatorerne først og fremmest skal danne grundlag for en meningsfuld dialog om hvordan dagtilbuddet kan prioritere de indsatser/ressourcer der skal til, for at sikre den bedste læring, trivsel og udvikling for børnene.

Handleplan

Ud fra kvalitetssamtalens indhold, aftales det med lederen, hvilke områder der skal fokuseres på, så der sikres en fremadrettet udvikling.

Ledelsen anvender SMTTE modellen, hvori handleplanen for de pågældende udvik­lingsområder beskrives:

• Sammenhæng

• Mål

• Tiltag

• Tegn

• Evaluering

Handleplanen fremsendes til administrationen inden for 6 uger.


Professionel kapital

Yderligere vil der blive stillet skarpt på styrkelsen af professionsfagligheden og dagtilbuddets kapital herunder:


Individuel kapital

Et begreb for al den viden og alle færdigheder, som en kompetent pædagog nødvendigvis må besidde, for at kunne stimulere hvert enkelt barn og gruppe af børn til bedst muligt at realisere deres lærings og udviklingspotentiale.


Social kapital

Et begreb for pædagogers mulighed for og evne til at samarbejde. En børnehave skal udvikle et fælles ideal og et fælles mål for den pædagogiske indsats, og den skal skabe et fælles professionelt sprog for de pædagogiske medarbejdere.


Beslutningskapital

Et begreb for udøvelse af professionel dømmekraft. Det er et begreb for ”den kapital, som den professionelle tilegner sig og akkumulerer gennem strukturerede og ustrukturerede erfaringer, praksis og refleksion”.


Dialogmøder

På baggrund af dagtilbuddets handleplan, etableres et opfølgende dialogmøde med udgangspunkt i dagtilbuddets handleplan. På dialogmødet deltager Skole – og Dagtilbudschefen, læringskonsulenten og dagtilbuddets ledelses plf.

Kadencen for dialogmøderne er en til to møder pr. år og foregår i dagtilbuddet.


Lovgivning

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns kommune er jf. § 5 i Dagtilbudsloven forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud i kommunen. Tilsynet skal både omfatte indholdet af tilbuddene, og den

måde hvorpå opgaven udføres, herunder at lovgivningen og de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, efterleves.

Ansvaret for tilsynet med dagtilbud er i Nordfyns kommune delegeret fra kommunalbestyrelsen til Børn og Unge administrationen.

Tilsynsforpligtigelsen skal ses i sammenhæng med serviceloven (§ 32 tilbud)


Info Tilmelding sommerferiepasning SFO 2021

Alle børn til og med 4. klasse kan tilkøbe sommerferiepasning.


Ugerne 27-28-29 og 30 er betalingsuger og koster 450,00 kr. pr. uge.


Ugerne 26 og 31 skal der ikke betales for, men her skal der blot gives besked i SFO’en mht.  om barnet kommer i disse uger. 


Det vil være muligt senere på året at tilmelde sommerferiepasning via denne App. ”Børn i Nordfyn” App’en kan downloades i Google Play og i Itunes


Tilmeldingen er bindende og der vil komme en særskilt opkrævning.


Koordineret pasning i dagtilbuddet

Dato 26. september 2017

Retningslinjer, kriterier og planlægning for den koordinerede pasning i dagtilbud ved ferier og lukke-dage.


1. Indledning og baggrund

I henhold til Vejledningstekst om lukkedage i dagtilbud, efter Dagtilbudsloven, skal kommunen fastsætte retningslinjer for lukkedage og for den alternative pasning i de kommunale tilbud.

Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag).

Det alternative pasningstilbud skal sikre, at tilgodese børnenes behov for stabile og trygge rammer og familiernes mulighed for, at få deres hverdag til at hænge sammen.


2. Forslag til retningslinjer, kriterier og planlægning for den koordinerede pasning

Den koordinerede pasning er placeret på dage, hvor der erfaringsmæssigt er et lille behov for pasning pga. lavt fremmøde. Derfor samles pasningen i færre dagtilbud.


For at personalet har størst mulig tilstedeværelse sammen med børnene, og for at opnå en effektiv ressourceudnyttelse, er det hensigtsmæssigt, at personalet holder ferie og fri samtidig med børnene. Personalet skal så vidt muligt holde fri, når der er lavt fremmøde. På den baggrund laves der koordineret pasning i et begrænset antal dagtilbud i følgende perioder:

Gældende for dagplejen og børnehusene:


Der henvises til de retningslinjer som står beskrevet i informationsfolderen - Gæstepasning i Nordfyns Kommune for dagplejen.


Gældende for dagtilbud:

Den 24. december og Grundlovsdag holder alle børnehuse og dagplejen lukket. Der tilbydes ikke alternativ pasning.


Børnehusene

Det målbare kriterium for lavt fremmøde er 15 børn eller derunder pr. børnehus. Den koordinerede pasning skal planlægges i god tid og meldes ud til forældre og personale af hensyn til ferieplanlægning.

Sommerferien skal varsles senest 3 måneder før afholdelse.

I det omfang det er muligt skal der følge kendt personale med børnene, i et omfang der står i et rimeligt forhold til antal tilmeldte børn.

Herudover skal der så vidt muligt tages hensyn til geografiske forhold indenfor distriktet.


Dagplejen

Den koordinerede pasning skal planlægges i god tid og meldes ud til forældre og personale af hensyn til ferieplanlægning, således at personalet kan varsles ferie senest 3 måneder før.

Hovedferien - sommerferien skal varsles senest 3 måneder før afholdelse. Herudover skal der så vidt muligt tages hensyn til geografiske forhold indenfor distriktet – se folder ”gæste-pasning i dagplejen”.


Dagene med koordineret pasning for det kommende år meldes ud fra administrationen til dagtilbuddene hvert år i januar. I forhold til den koordinerede pasning er det lederen af dagtilbuddet som er ansvarlig for at meddele forældrene i god tid, hvilke dagtilbud, der er åbne. Planlægningen af den koordinerede pasning aftales i de enkelte distrikter.


Dagtilbudsledere og Pædagogiske afdelingsledere i distrikterne samarbejder ift. personaledækning, åbningstider m.m. og aftaler indbyrdes ledelsesansvar. Der kan aftales samarbejde på tværs af distrikterne ved særlige forhold. Der kan ligeledes etableres samarbejdsaftaler mellem kommunale dagtilbud og puljeinstitutioner omkring koordineret pasning.


De dagtilbud, der har haft åbent i forbindelse med koordineret pasning skal i august måned orientere Pladsanvisningen i forhold til hvor mange af de tilmeldte børn, der har benyttet den koordinerede pasning. Administrationen vurderer, primo januar, hvorvidt der skal ske ændringer i den koordinerede pasning for det kommende år.


Pladsanvisningen skal orienteres, ultimo juni, om de ledelsesansvarlige for den koordinerede pasning i alle distrikter.


Fra hjem til dagtilbud

Kære forældre


Jeres barn skal på et tidspunkt starte i dagtilbud. Vi skal derfor tale om, hvordan vi sammen kan sætte fokus på overgangen til det nye.  Alt sammen for at sikre de bedste forudsætninger for en tryg og god start for jeres barn i det nye børnefællesskab.


Dette er med henblik på:


• At give barnet/forældrene en tryg start i dagtilbuddet

• At dagtilbuddet får kendskab til de behov barn og familie kan have

• At dagtilbuddets personale tidligt kan tilgodese det enkelte barns behov

• At skabe sammenhæng i over-gange i barnets liv med fokus på en tidlig forebyggende indsats


Vi skal drøfte, hvad der kan være relevant og hensigtsmæssigt at overlevere til dagtilbuddet. Sammen udfylder vi et dialogskema med de oplysninger, som vi sammen vurderer er vigtige at overlevere. I er som forældre dem, der kender jeres barn bedst og er en betydningsfuld faktor for en god opstart i dagtilbuddet. Skemaet udfyldes når jeres barn er 6 eller 8 måneder.


I det skema vil I skulle udfylde flg. punkter:


• Kort beskrivelse af jeres barn

• Jeres barns generelle trivsel

• Har der været iværksat særlig støtte eller lignende til barnet og/eller jer i barnets første år?

• Er der noget dagtilbuddet skal være opmærksom på


Dialogskemaet har to funktioner. Dels at være et samtaleskema for, hvordan vi kan gøre jer og jeres barn parat til opstart i dagtilbud. Dels skal det sendes til jeres barns kommende dagtilbud, hvor vi forinden har vurderet om der er behov for et dialogmøde.


Hvis vi i fællesskab vurderer, at der er behov for et dialogmøde, vil dette møde blive planlagt sammen med jeres barns kommende dagtilbud.


Til mødet vil I, jeres sundhedsplejerske og pædagogisk personale fra jeres barns kommende dagtilbud deltage.


Mødet vil finde sted ved dagtilbudslederens kontor. __________________________________


Overgangsmødet vil tage udgangspunkt i skemaet.


Der vil blive lavet et referat på mødet, som beskriver hvordan der vil blive arbejdet videre med jeres barns behov. Referatet tilsendes jer samt opbevares på barnets journal i sundhedsplejen.


Med venlig hilsen sundhedsplejen i Nordfyns Kommune


Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Formål med forældrebestyrelsen

Formålet med forældrebestyrelserne er, at forældrene i et positivt og konstruktivt

samarbejde med medarbejderne sikres indflydelse på de overordnede principper for dagtilbuddenes virksomhed.

Det er Kommunalbestyrelsen, som fastsætter mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud, herunder:


- Som er i overensstemmelse med at være et pædagogisk dagtilbud for børn i alderen 0 – 6 år, jf. Dagtilbudsloven.

Det er forældrebestyrelsens opgave i samarbejde med dagtilbudslederen, at sikre optimal udnyttelse af de muligheder, der vil fremme børnenes udvikling og trivsel gennem fleksibel anvendelse af de afsatte ressourcer.


Kapitel 1.


§ 1. Bestyrelsens sammensætning

Dagtilbuddet består af en dagtilbudsleder i distriktet med flere børnehuse og dagplejen under sig. Der vælges en forældrebestyrelse i hvert distrikt:


Distrikternes forskellighed i forhold til antal børnehuse betyder, at bestyrelserne varierer i forhold til antal forældrerepræsentanter. I en bestyrelse skal der være en overrepræsentation af forældre i forhold til medarbejdere. Ud over bestyrelsens repræsentanter skal der vælges:


En suppleant indtræder i bestyrelsen, når en bestyrelsesrepræsentant udtræder som følge af, at tilknytningsforholdet til børnehuset ophører eller på grund af sygefravær, orlov m.m. som strækker sig over mere end 3 måneder.

Stk. 2 Forældrebestyrelser på tværs af kommunale dagtilbud

Forældrebestyrelser kan etableres på tværs af kommunale dagtilbud, hvis de enkelte bestyrelser beslutter det.


Kapitel 2


§ 2 Valg af forældrerepræsentanter.

Er der forsat stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

§ 3 Valg af medarbejdere.

§ 4 Valgbarhed og Valgret

Kapitel 3


§ 5 Udtrædelse

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i dagtilbuddet, hvorefter suppleanten indtræder.Såfremt et medlem ønsker at udtræde, mens barnet går i dagtilbuddet, meddeles det skriftligt til formanden for forældrebestyrelsen. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til kommunen eller har modtaget sin opsigelse fra kommunen.

Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. Såfremt alle er udtrådt af bestyrelsen indkaldes snarest til forældremøde som beskrevet i § 3.


Kapitel 4


§ 6 Konstituering

Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Dagtilbudslederen indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted inden 14 dage efter valget af forældrerepræsentanterne.


Kapitel 5


§ 7 Bestyrelsens opgaver og kompetencer

Bestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddet i forhold til:

Herudover har bestyrelsen følgende opgaver og kompetence:

Stk. 2 Beslutningskompetence i forældrebestyrelser på tværs af dagpleje og daginstitution

I forældrebestyrelser som etableres på tværs af dagpleje og daginstitution, skal beslutninger, der alene har betydning for dagplejen, træffes af de forældre, der repræsenterer dagplejen. Endvidere træffes beslutninger, der alene har betydning for daginstitutionen, af de forældre, der repræsenterer daginstitutionen.


Kapitel 6


§ 8 Mødevirksomhed

Kapitel 7


§ 9 Beslutningsdygtighed

Kapitel 8


§ 10 Referat

Kapitel 9


§ 11 Dagtilbudslederen

Dagtilbudslederen er sekretær for bestyrelsen og sørger for kommunikationen mellem bestyrelsen og kommunen.

Dagtilbudslederen har:

Kapitel 10


Formål med forældreråd

I alle børnehuse og dagplejen i distriktet skal der oprettes et forældreråd. Formålet med at oprette et forældreråd, er, at sikre en lokal forældreindflydelse.

§12 Forældrerådets sammensætning

Forældrerådet har andre opgaver i forhold til en bestyrelse. Forældrerådets opgaver kræver oftest forældre som påtager sig og udfører nogle opgaver i samarbejde med medarbejderne. Der er derfor ikke nogen øvre grænse for hvor mange repræsentanter, der kan sidde i et forældreråd, idet opgavernes mangfoldighed og omfang til tider kan kræve ekstra hænder.

Til forældrerådet vælges som minimum:

Suppleanten kan deltage ved alle forældrerådsmøder

Når en forældrerådsrepræsentant udtræder, heraf som følge af, at tilknytningsforholdet til børnehuset ophører eller på grund af sygefravær, orlov mm., skal suppleanten tiltræde efter aftale med pædagogisk leder/teamlederen.

Den pædagogiske leder/teamleder har en koordinerende funktion i forhold til forældrerådet, herunder indkaldelse til møder samt sikre at referater bliver offentliggjort.

§ 13 Forældrerådets opgaver

Et forældreråd har en stor betydning i forhold til at støtte op om de opgaver, som skal løses lokalt i det enkelte børnehus og dagpleje. Opgavernes karakter vil være mangfoldige, og der er ikke nogen specifikke krav til opgavernes indhold. Følgende oversigt er nogle af de opgaver, som oftest varetages af forældrerådet:

§ 14 Valg til forældreråd

Valg til forældreråd følger de samme regler som valg til bestyrelsen.

Forældrerådet fastsætter selv forretningsordenen.

§ 15 Vejledning til styrelsesvedtægter

Der henvises til Kapitel 15. Forældreindflydelse i dagtilbud (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet vejledning 9109 af 27/2 2015).


Kapitel 11


§ 15 Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser

Administrationen kan tilpasse styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel, hvis der er politiske beslutninger, som har indflydelse på styrelsesvedtægternes indhold.

Tilpasninger med kortere varsel kan ske, hvis bestyrelserne og administrationen er enige herom. Denne vedtægt er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune den 20. december 2018.