Planlægning for udvidelse af HCA Airport

Med henblik på at styrke udbuddet af flytransport til og fra Fyn er planprocessen for udvidelses- og udviklingsmuligheder for lufthavnen sat i gang

FORDEBAT – HCA-Airport

Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til kommende ny planlægning af HCA-Airport 
 
BAGGRUND FOR HØRINGEN
Denne høring udsendes som en orientering og oplæg til debat inden ændring af planlægningen for HCA Airport, Lufthavnvej 131, i Beldringe. Planområdet afgrænses som vist i princippet på luftfotoet nedenfor og har et samlet areal på ca. 154 ha.OMRÅDET I DAG
Planområdet grænser mod syd op til Odense Kommune. Hovedparten er ubebyggede lufthavnsarealer, der henligger som åbne flade græsarealer. De eksisterende lufthavnsbygninger
og erhvervsparken med tilhørende parkering er koncentreret mod sydøst ved Lufthavnvej og Beldringevej. Bebyggelsen inkluderer også Besættelsesmuseum Fyn, der har til huse i den tidligere proprietærgård Rosendal, hvor også lufthavnen har oplag mv.

HVAD GÅR DENNE FORDEBAT UD PÅ?
En fordebat er en forudgående offentlig høring inden kommunen kan vælge at igangsætte udarbejdelse af ny planlægning. 

Fordebatten går derfor ud på, at alle med interesse i sagen kan indsende forslag, idéer og bemærkninger til de planændringer, som ønskes gennemført ved ny planlægning.

Den 3. juni 2019 besluttede teknik- og miljøudvalget dels at godkende fordebatten og dels at godkende processen omkring udarbejdelse af et nyt plangrundlag, der skal sikre udvidelses- og udviklingsmuligheder for lufthavnen og den tilknyttede erhvervspark for dermed styrke udbuddet af flytransport til og fra Fyn.

HVAD HANDLER DEN KOMMENDE PLANLÆGNING OM?
Lufthavnsudvidelsen omfatter bl.a. nye terminalbygninger, nye parkeringsområder samt udvidelse af den tilhørende erhvervspark til understøtning af synergien mellem HCA-Airport, Syddansk Universitet og det lokale erhvervsliv. På længere sigt også en forlængelse af landingsbanen,

Planlægningen skal muliggøre, at nye lufthavns- og erhvervsbygninger kan gives en tidssvarende arkitektonisk udformning og evt. en større bygningshøjde end den, der kendetegner området i dag, men under hensyntagen til indflyvnings- og sikkerhedsmæssige forhold. Omvendt skal eventuelle nye bygge- og anlægsmæssige samt tekniske og sikkerhedsmæssige krav, der følger af en øget lufthavnsaktivitet, også kunne tilgodeses. Herudover vil mere aktivitet have en række miljømæssige konsekvenser – bl.a. støj, trafik, landskabspåvirkning osv. Disse forhold belyses nærmere i arbejdet med miljørapporten, hvor også behovet for VVM afklares.

SEND IDÈER OG FORSLAG 
Vi hører gerne dine synspunkter og idéer vedrørende planlægningen for den fremtidige udvikling af HCA-Airport. Indkomne idéer og forslag fra borgerne vil indgå som bidrag i den videre proces med udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport. Planlægningen forventes at forløbe frem til foråret 2020, hvor der også ifm. offentliggørelse af planforslagene skal foretages en offentlig høring.

Fordebatten holdes i henhold til planlovvens § 23c og varer i 6 uger fra mandag den 1. juli 2019 til mandag den 12. august 2019. 

Du kan sende forslag, idéer og bemærkninger til kommunen, så vi har modtaget dem senest mandag den 12. august 2019 på e-mail til plan@nordfynskommune.dk. 
Du bedes oplyse afsendernavn og adresse i e-mail samt mrk. mailen ”HCA-Airport”.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte planlægger Jan Bjørnsholm Jessen på 
tlf. 20 11 79 41.


Siden blev sidst opdateret 01.07.2019 af indholdsansvarlig JJE

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00