Diger og digelaug

Digerne som fokusområde

Nordfyns Kommune er en kystkommune, med store arealer, der er indvundet havbund. Derfor er der en lang række diger langs de nordfynske kyster, der beskytter bygninger, arealer og værdier.

Disse diger er i vid udstrækning ejet og vedligeholdt af private lodsejer langs kysten og deres tilstand og fortsatte funktion er ikke kommunens ansvar. Dog er digernes omfang og betydning for kommunen som helhed så betydningsfuld, at kommunen bør medvirke til, at der gøres tiltag til digernes fortsatte sikring af borgernes ejendom. 

I forhold til digerne og deres fortsatte funktionalitet, er der en del tiltag og handlinger kommunen kan igangsætte, støtte eller rådgive omkring i forhold til digelag og lodsejere.

  • Sikre at vedligeholdelsestilstanden af de nuværende diger og eventuelt igangsætte eller koordinere vedligeholdelsesarbejdet

  • Sikre at de eksisterende diger kan modstå de kommende stormfloder, herunder tage i betragtning, at en kommende 100 års hændelse i 2050 kan medføre en vandstand på op til 217 cm over daglig vande, samt risiko for vindstuvning og bølgeoverslag

  • Sikre og gennemgå de steder der sker gennemløb af diger mod bagudstuvning eller tilbageløb ved stormflod 

  • Gennemgå, vedligeholde eller omlægge strømforsyningen til pumpestationer, der kan være truet af strømsvigt ved oversvømmelse

  • Planlægge eller koordinere lokale beredskabsgrupper i risikoområder, hvor lokale lodsejere og beboere får instruktioner, redskaber og udstyr til at agere i tilfælde af oversvømmelse eller digebrud, mv.

  • I særlige risikoområder kan kommunen igangsætte undersøgelser af, om alternative sikringsmetoder kunne være reelle muligheder til beskyttelse mod stormflod og højvande, eksempelvis ved at benytte forlandssikring som supplement til for lave eller svage diger (strandfodring eller lignende?)

  • Sætte øget fokus på de oversvømmelsesproblematikker, der allerede er i dele af sommerhusområdet omkring Tørresø, hvor der har været oversvømmelse efter flere storme, både i 2006, 2011 og i 2013 (stormen Bodil).

Siden blev sidst opdateret 30.09.2019 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00