Klimaprojekt Bogense By

Du kan på denne side finde information om klimaprojektet for Bogense By.

Baggrund

Nordfyns Kommune godkendte i 2015 en klimatilpasningsplan for Nordfyns Kommune. Af klima-handlingsplanen fremgår en klimasikring af Bogense by som en af de væsentligste indsatser. Byen er truet ved stormflod, skybrud og fra det vandløb, Bybækken, som løber igennem byen.

Projektet

Projektet består i at aflaste Bybækken, når der kommer meget vand ved skybrud. Der er arbejdet med to forløb af ny vandløbsstrækning fra Dyrehavekvarteret til Landkanalen ved Skovvej. I det første forslag føres vandet parallelt med Bybækken, vest for kolonihaverne og tværs over stadion ved Bogense Hallerne. I det andet forslag føres vandet gennem skoven og øst for kolonihaverne. Vi har valgt at arbejde videre med forslag 2, da dette ikke hindrer benyttelsesmulighederne af stadion. Begge forløb ender i Landkanalen, som udvides på strækningen ud til Ålebækken.

Projektet er dimensioneret til at modstå en 100 års regnhændelse fremskreven til klimaforhold i 2050. Dette betyder, at der sikres mod regnhændelser, som vi endnu ikke har oplevet.

Du kan se projektets endelige linjeføring her

Grundejers rolle

Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre sin egen ejendom mod ekstreme regnhændelser.

Kommunens rolle

Kommunen har på baggrund af henvendelser fra lodsejere igangsat projektet. Kommunen har besluttet at facilitere et projekt, som sikrer, at Bogense by ikke står under vand ved ekstreme regn hændelser.

Kommunen er lodsejer og dermed part i projektet på lige fod med alle andre parter i projekter, da vi ejer areal og ejendomme indenfor området.

Kommunen har en forpligtigelse til at vedligeholde vandløbene i overensstemmelse med vandløbsregulativet. Der føres ofte tilsyn med vandløbene omkring Bogense. 

Økonomi

Kommunen har i forbindelse med budget 2016 samt i årene 2017 og 2018 afsat i alt 3,5 mio. kr til udmøntning af kommunens klimahandleplan.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at projektets anlægsudgifter skal partsdeles med de lodsejere, som vurderes at få gavn af projektet. 

Projektet vurderes at have en anlægsramme på 5 mio. kr excl. moms.

Parter i projektet

Projektet er umiddelbart en fordel for ejerne af de ejendomme, som under de nuværende forhold er direkte berørte af oversvømmelser, men også for medlemmerne af de to landvindingslag, der ellers ville modtage vandløbsvandet. Løsningen er desuden en fordel for forsyningen, da kloaksystemet ikke bliver belastet med vandløbsvand, og forsyningens udgifter til at håndtere dette mindskes.

Der er ca. 900 ejendomme fordelt på ca. 1500 matrikler. Disse er projektets lodsejere.

Det er vurderet at Kommunen, VandCenter Syd samt Vestre digelag, Østre digelag og et antal lodsejere benævnt ’Kristianslund’ er parter i projektet.

Kort over projektets parter

Du kan se afgrænsningen af områder med lodsejerparter på dette kort.

Bemærk at der i Vestre Digelag er enkelte "øer", markeret med skravering, der ikke er med som parter, idet de ligger højere.

Fordeling af omkostninger

Der er følgende fordeling af omkostningerne på ca. 5 mio. kr. excl. moms:
Kommunen: 25 %
VandCenter Syd: 0 – 50 % 
Lodsejere: 25 – 75 %

Fordeling af anlægsomkostningerne til projektet afhænger af, hvor stor VandCenter Syds andel er. Dette forventes afgjort af Forsyningssekretariatet i maj/juni 2017. VandCenter Syd kan kun bidrage med den andel, som kan relateres til regnvand.

Har du en villa på 1000 m2 grund forventer vi at du skal betale 120 kr excl. moms om året i 20 år.

Hvad du en landbrugsejendom på 2 ha forventer vi at du skal betale 120 kr excl. moms om året i 20 år.

Den forventede årlige pris beregnet på ejendomsniveau fremgår af nedenstående dokumenter.

Ud for hver ejendom i dokumenterne er angivet antal parter pr. matrikel og totalt pr. ejendom. 1 m2 villagrund er 1 part, mens 20 m2 landbrugsjord er 1 part.

Antallet af parter er omregnet til forventet årlig omkostning i 20 år.

Ovenstående beregninger er forudsat, at VandCenter Syd ikke er bidrags yder og at lodsejere dermed samlet set bidrager med 75 % af projektets omkostninger.

Tidsplan

Udførelsestidspunktet afhænger af sagsbehandlingstiderne samt tilladelser fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet.

Emne   Hvorfor ?   Tid
Udbud 

Udbud af anlægsarbejdet af vandløbsprojektet

Juni 2017

Myndighedsgodkendelse

Projektet kræver tilladelse efter planloven, vandløbsloven samt Naturbeskyttelsesloven

Juni 2017

Lodsejerforhandling
Vandløbstracé gennemløber enkelte ejendomme
Juni 2017
Opstart anlægsarbejde

Anlæg af nyt vandløb samt udvidelse af eksisterende vandløb igangsættes

August 2017

Partsdeling

Partsdeling skal gennemføres

Afsluttes oktober 2017

Afsluttede arbejder


Dato  Emne  Status
1. august 2015 Etablering af klimatilsyn.
Tekniske anlæg, vandløb m.v. gennemgås månedlig samt op til skybrudsvarsler

Gennemføres løbende
September 2015

Omfattende oprensning af Bybækken, Skovbrovej til Harritslevvej. Afsluttet
Oktober - november 2015

Oprensning af nedre del, Bybækken. Afsluttet
December 2015 Reetablering af faskiner på delstrækning fra Skovbrovej

Afsluttet
1. januar 2016 Ansættelse af "Å-mand".
Pr. 1. januar 2016 er der ansat en medarbejder i Vej og Park, som alene har til opgave at føre tilsyn med vandløb, tekniske anlæg m.v.

Er ansat
18. januar 2016
 
Forundersøgelse af delprojekt ved HCA Golf.
Undersøgelsen viser, at projektet ikke har nogen større effekt.

Afsluttet 

4. februar 2016
 
Notat vedr. juridiske forhold og klimatisering 

Afsluttet 

2. marts 2016
Statusorientering af Teknik & Miljøudvalget
Se referat fra udvalgsmødet samt powerpoint fra mødet - i højre side af sitet
Afsluttet
31. marts 2016 Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. marts 2016, at klimaprojekter, hvor det er muligt, skal partsdeles.
Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016 pkt. 510.
 
13. april 2016 Teknik & Miljøudvalget har besluttet hvilke projekter, der skal igangsættes. 
Se referat fra udvalgsmødet samt helhedsplanen i højre side af sitet.
Afsluttet
10. juni 2016 Klimatiltag på eksisterende regnvandssystem er afsluttet.
  • Rodskæring og eftersyn af rørlagt strækning Skovbrovej / Bogense Hallen
  • Fjernet sand langs Fredskoven, så vandstand v. udløb er sænket 25 cm
  • Ny rist ved Skovvej og gl. rist udtaget af røret
  • Sand fjernet fra kolonihaverne og ud til golfhusene
  • Grødeskæring med mejekurv fremrykket
  • Oprensning af Bybækken
 Afsluttet
August 2016 Aflevering af Udkast til valg af løsninger på Bybækken og Kystdiger, Bogense.

Afsluttet
12. September 2016
Orienteringsmøde i følgegruppe
COWI orienterer om Udkast til valg af løsninger på Bybækken og Kystdiger.

Afsluttet
 Oktober 2016

 Møde, Præsentation af forprojekt, udarbejdet på baggrund af udkast.

 Afsluttet
November 2016

Partsdelingsredegørelse udarbejdet

Afsluttet
 Februar 2017

 Forprojekt er udarbejdet. Forprojektet forefindes sidst på siden.

Afsluttet

 Marts 2017  

 Orienteringsmøde om projektet for parter er afholdt. Der var ca. 200 personer til mødet.

Afsluttet

 Maj 2017 

 Endelig projektering af vandløb, bygværker mv.

Afsluttet

 

Læs mere ...

 

Siden blev sidst opdateret 21.06.2017

Kontakt

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00