Klimaprojekt Bogense By

Du kan på denne side finde information om klimaprojektet for Bogense By.

Baggrund

Nordfyns Kommune godkendte i 2015 en klimatilpasningsplan for Nordfyns Kommune. Af klima-handlingsplanen fremgår en klimasikring af Bogense by som en af de væsentligste indsatser. Byen er truet ved stormflod, skybrud og fra det vandløb, Bybækken, som løber igennem byen.

Projektet

Projektet består i at aflaste Bybækken, når der kommer meget vand ved skybrud. Der er arbejdet med to forløb af ny vandløbsstrækning fra Dyrehavekvarteret til Landkanalen ved Skovvej. I det første forslag føres vandet parallelt med Bybækken, vest for kolonihaverne og tværs over stadion ved Bogense Hallerne. I det andet forslag føres vandet gennem skoven og øst for kolonihaverne. Vi har valgt at arbejde videre med forslag 2, da dette ikke hindrer benyttelsesmulighederne af stadion. Begge forløb ender i Landkanalen, som udvides på strækningen ud til Ålebækken.

Projektet er dimensioneret til at modstå en 100 års regnhændelse fremskreven til klimaforhold i 2050. Dette betyder, at der sikres mod regnhændelser, som vi endnu ikke har oplevet.

Du kan se projektets endelige linjeføring her

Efter aftale med Danmarks Sportsfiskerforbund, er det aftalt, at der skabes passagemulighed for fisk mellem Kristianslund Østre Enge og Bybækken.

Grundejers rolle

Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre sin egen ejendom mod ekstreme regnhændelser.

Kommunens rolle

Kommunen har på baggrund af henvendelser fra lodsejere igangsat projektet. Kommunen har besluttet at facilitere et projekt, som sikrer, at Bogense by ikke står under vand ved ekstreme regn hændelser.

Kommunen er lodsejer og dermed part i projektet på lige fod med alle andre parter i projekter, da vi ejer areal og ejendomme indenfor området.

Kommunen har en forpligtigelse til at vedligeholde vandløbene i overensstemmelse med vandløbsregulativet. Der føres ofte tilsyn med vandløbene omkring Bogense. 

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har besluttet at projektets anlægsudgifter skal partsdeles med de lodsejere, som vurderes at få gavn af projektet. 

Projektet vurderes at have en anlægsramme på 5 mio. kr excl. moms.

Parter i projektet

Projektet er umiddelbart en fordel for ejerne af de ejendomme, som under de nuværende forhold er direkte berørte af oversvømmelser. Løsningen er desuden en fordel for forsyningen, da kloaksystemet ikke bliver belastet med vandløbsvand, og forsyningens udgifter til at håndtere dette mindskes.

Der er ca. 900 ejendomme fordelt på ca. 1500 matrikler. Disse er projektets lodsejere.

Det er vurderet at Kommunen, VandCenter Syd samt Vestre Enge, Østre Enge og et antal lodsejere benævnt ’Kristianslund’ er parter i projektet.

Kort over projektets parter

Du kan se afgrænsningen af områder med lodsejerparter på dette kort.

Bemærk at der i Vestre Enge er enkelte "øer", markeret med skravering, der ikke er med som parter, idet de ligger højere.

Fordeling af omkostninger

Der er følgende fordeling af omkostningerne på ca. 5 mio. kr. excl. moms:
Kommunen: 25 %
VandCenter Syd: 50 % 
Lodsejere: 25 %

Har du en villa på 1000 m2 grund forventer vi at du skal betale 40 kr. excl. moms om året i 20 år.

Hvad du en landbrugsejendom på 2 ha forventer vi at du skal betale 40 kr excl. moms om året i 20 år.

I januar 2018 kommer der en revideret oversigt over den forventede årlige pris beregnet på ejendomsniveau.

Antallet af parter er omregnet til forventet årlig omkostning i 20 år.

Tidsplan


Emne   Hvorfor ?   Tid
Opstart anlægsarbejde

Anlæg af nyt vandløb samt udvidelse af eksisterende vandløb igangsættes

September 2017

Slut anlægsarbejde

 Anlæg af nyt vandløb samt udvidelse af eksisterende vandløb forventes afsluttet
 
Maj 2018
 
Start partsdeling

Partsdeling med losejere i området startes

November 2017

Endelig partsdeling

Partsdeling med losejere i området forventes afsluttet

Maj 2018 

Læs mere ...

 

Siden blev sidst opdateret 17.01.2018 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00