Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Klimaindsatsen på Nordfyn

I Nordfyns kommune sætter vi spot på den grønne omstilling hver dag. Vi tænker i grønne muligheder sammen med vores virksomheder, borgere, politikere og interesseorganisationer.

Klimamål: 1) Nordfyn Kommune skal som geografisk område reducere CO2-udledningen med minimum 70% i forhold til 1990 - og 2) Nordfyns Kommune skal som virksomhed være CO2-neutral i 2030.

Klimamål

Nordfyns kommunes klimaindsats er baseret på ovenstående to politisk vedtagne Klimavisionsmål for 2030.

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune besluttede endvidere i november 2020, at Nordfyns Kommune skulle tilmelde sig DK2020 samarbejdet - klimaplaner for hele Danmark. DK2020 Klimaplan for Nordfyns Kommune er under udformning, men ligger til endelig godkendelse i slut 2022. 

Nordfyns Kommune er også en aktiv del af en fælles vision om, at Fyn som helhed skal være CO2-neutral i 2040, ”Fyn 2030”. Med udgangspunkt heri vurderes en fælles fynsk målsætning om 80 procent CO2 reduktion i 2030 som en ambitiøs målsætning. Hertil kommer en målsætning om at genanvende 80 procent af plastaffaldet og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030.

Tilsammen udgør målsætningerne vigtige skridt mod den ambitiøse vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040. Nordfyns Kommune vil tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050 gennem udvikling og implementering af en klimahandleplan.

Verdensmål

Erhverv-, Kultur og Fritidsudvalget har valgt at arbejde med
følgende verdensmål:

  • Verdensmål nr. 3, Sundhed og trivsel
  • Verdensmål nr. 9, Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål nr. 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål nr. 12, Ansvarligt forbrug og produktion.

Teknik og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune arbejder med verdensmålene:

  • Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi
  • Verdensmål nr. 13: Klimaindsats
  • Verdensmål nr 15: Livet på land

 

Fokuspunkter

Klimarådet har været med til at udvælge Nordfyns fokuspunkter. Disse kan over tid ændre sig som resultater opnås og verden forandres. Nordfyn har et stærkt erhvervsfokus, der indgår i alle nedenstående punkter.

Energi & forsyning:
- Varmeplan
- Plan for sol og vindenergi

Transport:
- Ladeinfrastruktur
- Plan for offentlig transport

Landbrug:
- Landbrugets grønne omstilling
- Naturpolitik

Affald:
- Affaldsplan

Kommunale temaer:
- Indkøbspolitik
- Ejendomsstrategi
- Jordhåndteringsstrategi v. kommunale byggeprojekter
- Klimatilpasningsplan.

Organisering

Nordfyns kommune har oprettet et Klimaråd. I Klimarådet er både politikkere, kommune, erhvervsliv og borgere repræsenteret, og alle kan give input til vores arbejde med den grønne omstilling og understøtte kommunens klimaindsats.

Derudover har vi Det Grønne Råd, som er et forum for dialog og øget samarbejde på naturområdet mellem interesseorganisationer, politikere og administration i Nordfyns kommune.

Nordfyns Kommune har desuden oprettet en klimakoordinationsgruppe, der arbejder på tværs af de 3 spor: erhverv, borgere og kommune. Gruppen består af repræsentanter fra Landdistriktsrådet, Foreningen Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) og Nordfyns Kommune (Klimakoordinator).

Klimakoordinator

Lene Høxbro Larsen