Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Budgetforlig på plads i Nordfyns Kommune

Der er den 16. september 2022 indgået aftale om budget 2023 - 2026. Bag aftalen står Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Mor med børn fotograferet ved Langesø, Nordfyn

I Nordfyns Kommune er der nu indgået forlig om budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-26. Budgettet, der ifølge aftaleteksten er historisk stramt, har krævet ekstra fokus på kommunens kerneopgaver og omstilling i velfærden. 

    Udgangspunktet for de politiske forhandlinger var et budgetudkast, hvor der skulle findes 27 mio. kr. for at sikre et budget i balance. Det er lykkedes med budgetforliget.

    Borgmester Morten Andersen siger: - Det har været historisk svært at få enderne til at nå sammen, og det lykkedes desværre ikke at samle hele kommunalbestyrelsen bag aftalen. I mine øjne var det meget lidt, der skilte parterne, og derfor ærgrer det mig også meget, at det ikke lykkedes. Jeg vil dog glæde mig over, at der er fire partier bag aftalen, og at vi er kommet i mål med en budgetaftale i balance.

 

De udfordringer, som Nordfyns Kommune sammen med de fleste andre kommuner kigger ind i, er blandt andet:

  • Et demografisk pres med et stigende antal ældre borgere.
  • Mangel på velfærdshænder i den kommunale sektor.
  • Færre børn i den skolepligtige alder, hvilket udfordrer især de mindre skoler.
  • Flere sårbare børn og unge.
  • Behov for at få flere med i arbejdsfællesskabet trods relativ høj beskæftigelse.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL ændrer ikke afgørende ved disse udfordringer, da de stigende udgifter ikke modsvares af øgede tilskud i det kommunale udligningssystem. Det understreger behovet for omstilling i velfærden.  

    I budgetaftalen, der bærer overskriften "En budgetaftale - med omstillinger for at sikre velfærden" - understreger forligspartierne, at der allerede arbejdes innovativt med omstillinger i Nordfyns Kommune - båret af en politisk vilje i Kommunalbestyrelsen til at investere langsigtet i forandringer og innovative løsninger.

 

Den gode udvikling på Nordfyn

Ifølge borgmester Morten Andersen har Nordfyns Kommune, blandt andet takket en langsigtet økonomisk politik, en robust økonomi til at imødegå udfordringerne. Derudover oplever Nordfyns Kommune en positiv udvikling på en række parametre.

    - Vi har haft støt stigende befolkningstal siden 2013 til nu 29.862 indbyggere. Vi ser en stigning i antallet af børn i alderen 0-6 år. Og vi har kunnet konstatere et markant stigende grundsalg igennem de senere år. Det er alle forhold, der understreger den gode udvikling, vi oplever på Nordfyn, siger Morten Andersen.

    Derfor indeholder budgetaftalen også investeringer, der skal sikre at denne gode udvikling kan fortsætte.

 

Ambitiøse investeringer

Forligspartierne er blandt andet enige om at fortsætte et ambitiøst anlægsprogram. Budgetaftalen omfatter derfor investeringer i jordforsyningen, så den positive udvikling i grundsalget kan videreføres. Konkret afsættes der en samlet investeringspulje på 60 mio.kr. over de kommende 4 år, hvor budgettet for 2023 udgør overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 11,9 mio. kr.

    Den tidligere prioritering af et nyt børnehus Birkemose i Søndersø fremrykkes med forventet opstart i 2023. Ligesom der afsættes anlægskroner til en udvidelse af døgninstitutionen Langebyhus i Søndersø.

    Sidste års anlægsbevilling til et nyt seniorhus i Otterup er fortsat en del af anlægsprogrammet. Desuden afsættes der anlægskroner til flytningen af Bibliotek og Borgerservice i Otterup. Der gennemføres en markant investering i den grønne omstilling gennem en ambitiøs DK 2020 investeringsplan, og endelig er der også afsat en ikke prioriteret anlægspulje på 36,4 mio.kr. fordelt i 2025 og 2026.

 

Børn og unge

I budgetaftalen bemærker aftalepartierne, at der i de kommende år kan blive behov for at gennemføre større omstillinger på skoleområdet, så der fortsat kan sikres høj faglig kvalitet på hele det almene skoleområde.

    Der kan derfor være behov for at omstille det almene skoleområde, da børnetallet over de næste fem år falder væsentligt. Forligspartierne noterer sig i den forbindelse, at Børne- og Ungeudvalget igangsætter en proces, der skal medvirke til, at den faglige og sociale kvalitet i skolerne kan fastholdes og udvikles i en periode med generelt faldende børnetal og færre økonomiske ressourcer.

    På dagtilbudsområdet indfører staten fra 2024 nye regler om minimumsnormeringer. Med budgetaftalen for 2023 videreføres indfasningen af flere medarbejdere i daginstitutionerne med 4,9 mio. kr.

    Med et stigende børnetal i 0-6 års alderen og en udvidelse med det nye boligområde - Pilegårdsvænget i Søndersø, er forligspartierne enige om at fremrykke byggeriet af børnehuset Birkemose i Søndersø med projektstart i 2023 - og at udvide anlægsbevillingen til 25 mio. kr., så efterspørgslen på daginstitutionspladser i distriktet kan imødekommes.

    På Børne- og Ungeområdet har Nordfyns Kommune, som i mange andre af landets kommuner i de senere år, set et kraftig stigning i antallet af sårbare børn og unge. Forligspartierne er derfor enige om at afsættes 0,9 mio.kr. årligt til at videreføre et projekt, der har særligt fokus på forebyggelse i barnets første 1000 dage.

 

Ældre og sundhed

Forligspartierne er enige om, at det skal være trygt og godt at blive ældre på Nordfyn med fokus på værdighed. Det sikres gennem gensidig respekt i dialogen, hvor værdighed er en naturlig kultur, der udleves i hverdagen. Både borgere og pårørende skal opleve en god og professionel pleje og behandling i hjemmeplejen, på plejehjemmene og i de rehabiliterende indsatser.

    Forligspartierne afsætter 0,5 mio.kr. til udarbejdelse af en masterplan, og en pulje på 5,5 mio. kr. i 2023 videreføres for at sikre gode rammer for personalefaciliteter. I løbet af 2023 skal masterplanen for fornyelse og omstilling detaljeres, og der vil i de kommende år skulle tages stilling til disponering af anlægskroner for at understøtte planen.

    I forbindelse med masterplanen tages der stilling til det fremtidige behov for plejeboliger, hvor der også skal tages politisk stilling til at åbne de 12 aflastningspladser på Søbo, der har stået tomme siden overflytningen til Vesterbo. Det understreges, at der med aftalen alene er tale om, at de 12 pladser på Søbo ikke åbnes i 2023.

    Den samlede masterplan skal medvirke til at omstille nuværende aktiviteter og service for 4,5 mio. kr. fra 2023 med tanke for investering i fremtidige løsninger i de kommende år.  Planen vil desuden indebære en betydelig investering i etablering af et callcenter- og e-distrikter, hvor Nordfyns Kommune kan hjælpe og skabe tryghed for borgere med et mindre plejebehov.

 

Klimavision og grøn omstilling

Forligspartierne sætter yderligere skub i indfrielsen af Kommunalbestyrelsens klimavisionsmål. Igennem flere år er der investeret i den grønne omstilling, men med budget 2023 skrues der ekstra op for ambitionsniveauet. Som en del af DK2020 klimahandlingsplanen afsættes der investeringer over de kommende 4 år med 29,8 mio.kr. fordelt på 35 konkrete indsatser, herunder Bogense Kystdiger og Østre Mole i Bogense.

    For forligspartierne er det væsentligt, at grøn omstilling også handler om at investere i mere natur og rekreative områder til glæde for borgere og gæster i kommunen. Derfor bliver der etableret en Grøn Fond, som skal bidrage med midler til at skabe flere og større naturområder. Det kan være i samarbejde med lokale lodsejere, investorer eller ved opkøb af jord.

    Der skal i første kvartal af 2023 udarbejdes en model, der sikrer, at fonden tilføres 2,5 - 3,0 mio. kr. årligt gennem kommunens anlægsbudget, grundsalg, byggemodninger og lignende. Fondens midler skal prioriteres i et samarbejde med blandt andet Det Grønne Råd.

 

Budgetaftale præsenteres på et pressemøde fredag kl. 9.30

På et pressemøde fredag kl. 9.30 på Bogense Rådhus præsenterer forligspartierne budgetaftalen nærmere. Mødet streames samtidig på kommunens Facebook-side.

Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen (V), 40 40 24 47

Kenneth Clasen (V), 28 44 15 09

Anders Thingholm (C), 21 15 30 82

Anne Lise Sievers (F), 61 35 57 85

Jane Yndgaard (O), 22 72 26 98