Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Budgetaftalen for 2022 på plads i Nordfyns Kommune

Der er den 17. september 2021 indgået budgetaftale i Nordfyns Kommune. Aftalen omfatter markante investeringer i anlæg og den nære velfærd.

Mor med børn fotograferet ved Langesø, Nordfyn

For femte år i træk er der indgået en bred aftale om budgettet i Nordfyns Kommune.  Alle partier i kommunalbestyrelsen, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, står bag aftalen. 

    Budgetaftalen omfatter betydelige investeringer i kommunens vækst og bringer samtidig et løft til den nære velfærd. Dermed understreger aftalepartierne, at velfærd og vækst går hånd i hånd i Nordfyns Kommune.

    - Vi bygger videre på den fremgang, som har kendetegnet Nordfyns Kommune de senere år. Der er bred enighed i kommunalbestyrelsen om retningen, og vi har oplevet vækst på stort set alle parametre. Den udvikling ønsker vi at fortsætte med markante investeringer i at skabe vækst, samtidig med at vi prioriterer den nære velfærd, friluftsmulighederne og det gode liv på Nordfyn til gavn for alle vores borgere, siger borgmester Morten Andersen.

   

Investeringer i den nære velfærd.

Aftalen betyder et løft af den nære velfærd, hvor bl.a. bemandingen på kommunens plejecentre øges med 3 mio. kr. årligt. Forligspartierne er enige om, at det skal være trygt at blive ældre på Nordfyn. Derfor skal der fortsat være fokus på, at arbejde med værdighed i mødet med borgeren.

    Demensområdet styrkes med yderligere 3,4 mio. kr. i hele budgetperioden blandt andet til at øge vagtdækning i aftentimerne. Børne- og ungeområdet får tilført flere ressourcer til målrettede indsatser med mere end 15 mio. kr.

    I aftalen indgår tillige midler til et generelt løft af folkeskolen med 3,1 mio. kr. årligt, løft til bedre bemanding i ældreplejen med 3 mio. kr. årligt og minimumsnormeringer på børneområdet med 4,6 mio. kr. årligt. Børne- og ungeområdet får tilført flere ressourcer til målrettede indsatser med mere end 15 mio. kr.

 

Nye højder og et godt hverdagsliv på Nordfyn

Forligspartierne bygger videre på de markante resultater, der er opnået på Nordfyn igennem de senere år. Det gælder for eksempel grundsalget, der år for år når nye højder, og hvor 70 byggegrunde allerede nu er solgt til overtagelse i 2021. Og det gælder ikke mindst det nordfynske erhvervsklima, hvor Nordfyns Kommune i Dansk Industris seneste undersøgelse placerer sig som den bedste på Fyn og i top 10 i Danmark.

    Forligspartierne er enige om at fastholde en ramme til branding og bosætning på 1,1 mio. kr. årligt til at brande Nordfyn som Danmarks bedste friluftskommune med det gode liv tæt på naturen - Fri.Luft.Liv - med det formål at trække flere børnefamilier til Nordfyn.

 

Anlæg for 75 mio. kr. årligt

Forligspartierne er enige om at opretholde et højt niveau på anlægsinvesteringerne. I perioden fra 2022 - 2025 bliver der investeret 75 mio. kr. om året for at fortsætte den positive vækst og udvikling på Nordfyn.

    Der er i budgetaftalen stort fokus på at øge kommunens tiltrækningskraft for at understøtte en positiv befolkningsudvikling og ikke mindst det gode hverdagsliv på Nordfyn. Derfor er der afsat en investeringspulje på 80 mio. kr. over de næste fire år til jordkøb og byggemodninger.

    Blandt de større investeringer kan også nævnes de tidligere prioriteringer af et nyt børnehus Adamsminde i Morud og en ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen i forbindelse med Søndersøskolen. Desuden er der afsat anlægskroner til det nye børnehus Birkemose i Søndersø i budgetperioden, og dermed er der tre nye institutioner på vej.

    For at understøtte bæredygtig transport og det aktive friluftsliv er der afsat betydelige midler til renovering og etablering af cykelstier. Med de allerede prioriterede midler i 2021 og med prioriteringerne i den nye budgetaftale er der afsat 28,7 mio. kr. til formålet frem mod 2025.

 

Nyt seniorhus i Otterup

På listen over prioriterede anlægsprojekter finder man også opførelsen af et nyt seniorhus i Otterup. Forligspartierne er enige om at afsætte 14 mio. kr. til et nyt seniorhus i Otterup, der nyopføres på samme matrikel som det nuværende seniorhus. Forligspartierne har lyttet til brugernes ønske om at bevare nærheden til de nuværende faciliteter. Det betyder, at der bygges et seniorhus i nye og tidssvarende fysiske rammer. Brugerne vil blive inddraget i den videre proces, ligesom der er stor opmærksomhed på, at processen skal være så kortvarig som muligt.

 

Rekrutteringsproblematik kalder på innovative løsninger 

Nordfyns Kommune ser i lighed med andre kommuner stigende vanskeligheder med at rekruttere og fastholdelse kvalificerede medarbejdere og ledere. Det gælder særligt på social- og sundhedsområdet, men opleves også i tiltagende grad på øvrige opgave- og velfærdsområder.

    Forligspartierne er derfor enige om, at der afsættes 3,75 mio. kr. henover budgetperioden som en tværgående pulje til at arbejde eksperimenterende og innovativt med særlige indsatser omkring rekruttering og fastholdelse.

 

Fokus på klima, natur og grøn omstilling

Klimaområdet, naturen og den grønne omstilling har et stort aftryk i budgetaftalen. Forligspartierne er enige om at prioritere indsatser, der skal understøtte den grønne omstilling og medvirke til, at kommunen som virksomhed bliver CO2-neutral i 2030, og som geografisk område reducerer CO2-udledningen med 70% senest i 2030.

    Derfor arbejdes der dels med de klassiske energibesparende foranstaltninger inden for energiforbrug i den kommunale bygningsmasse m.m., elbiler og alternative energiformer, men også med innovative løsninger som f.eks. skovrejsning og udlæg af flere områder til natur i samarbejde med lodsejere og frivillige foreninger.

    Forligspartierne er enige om, at klimaindsatsen og den grønne omstilling hænger tæt sammen med den kommunale naturpleje, hvilket blandt ses i arbejdet med den kommende nordfynske naturpark.

 

Læs budgetmaterialet:

Budgetaftalen

Bilag med budgetaftalens delelementer

Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen (V), 40 40 24 47

Mogens Christensen (V), 40 16 41 96

Helle Waagner (A), 52 82 51 71

Jane Yndgård (O), 22 72 26 98

Anne Lise Sievers (F), 61 35 57 85
Anders Thingholm (C), 21 15 30 82