Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Bliv nævning eller domsmand

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Vil du være lægdommer ved Retten i Odense?

Nordfyns Kommune sammensætter hvert 4. år en ny grundliste med et antal domsmænd og nævninge, som vælges blandt kommunens borgere.

Hvad laver man som lægdommer

Domsmænd og nævninge hjælper Rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Domstolene har produceret en film og en kort præsentation af, hvad det vil sige at være domsmand eller nævning.

Se video om at være lægdommer i Danmark her (åbner i YouTube)

Procedure

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen, og indeværende periode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

Nordfyns Kommune har i 2019 sammensat den seneste grundliste med et antal mulige domsmænd og nævninge, som er valgt blandt kommunens borgere. Alle de borgere i kommunen, der opfylder optagelseskravene, har haft mulighed for at søge om at komme på listen, men det er Grundlisteudvalget, der har afgjort den endelige sammensætning af listen. Listen blev derefter sendt til Østre Landsret, som ved lodtrækning valgte det antal domsmænd og nævninge, som hver enkelt Ret skulle bruge.

Optagelseskrav

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som nævninge og domsmænd. Der er dog visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer. Du kan ikke blive lægdommer, hvis du fx er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover skal du opfylde følgende:

  • Du skal have valgret, dvs. være fyldt 18 år
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal bo i Nordfyns Kommune
  • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023 (gælder for den nuværende grundliste)

Hvervet som lægdommer er borgerligt ombud, og det vil sige, at man har pligt til at være lægdommer i hele perioden. Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. I Nordfyns Kommune er der særligt behov for personer under 30 år og personer med anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten, hvorfor særligt disse persongrupper opfordres til at rette henvendelse til Grundlisteudvalget, næste gang der åbnes for modtagelse af ansøgninger.

Personlige oplysninger

Grundlisteudvalget skal i henhold til reglerne om persondata orientere dig om, at hvis du har indsendt en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil Grundlisteudvalget behandle de oplysninger, du selv har afgivet i ansøgningen (navn, personnummer, adresse, stilling, uddannelse, etc.) og kontrollere disse oplysninger ved opslag i cpr-registret. Oplysninger om navn, personnummer, adresse og stilling videregives til præsidenten for Østre Landsret, hvis du optages på grundlisten.

Præsidenten for Østre Landsret indhenter en udtalelse i Kriminalregistret. For at blive optaget som nævning eller domsmand skal man være uberygtet. Præsidenten for landsretten vurderer konkret, hvilke straffe der medfører, at en person ikke siges at være uberygtet.

Ansøgning næste gang i 2023

Frist for indsendelse af ansøgning udløb den 28. februar 2019. Alle interesserede, der ikke har indgivet ansøgning inden fristens udløb, opfordres til at ansøge, når dette bliver muligt igen i starten af 2023. Alle ansøgere kan dog ikke være sikre på at komme på grundlisten.

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00