Nordfyns Kommune logo, til forsiden

EU sender stort millionbeløb til kæmpe fynsk naturgenopretningsprojekt

De 10 kommuner i den fynske region, Naturstyrelsen Fyn, Miljøstyrelsen, Amphi Consult, Skovskolen, FGU Fyn og Naturama står bag biodiversitets-projektet LIFE Ring, som har et budget på 119 mio. kroner og kommer til at løbe over de næste otte år.

183292_gyldensteen-strand-north-funen-children-playing-800px.jpg

Nu kan både guldblomme, klyder, vandsalamandere, strandtudser og yderligere 12 truede og sårbare arter godt begynde at glæde sig.
 

Siden 2020 har de fynske kommuner, Ærø og Langeland og Naturstyrelsen arbejdet på at få skabt et fælles biodiversitetsprojekt, der skal styrke kommunernes naturkvalitet og hjælpe truede og sårbare dyr og planter.

 

Og nu er finansieringen endelig på plads.

 

Projektet har netop fået tilsagn om økonomisk støtte fra EU fra "Nature and Biodiversity"-puljen på ca. 80 mio. kroner, og de resterende 39 mio. kroner finansieres af de deltagende partnere. Derudover bidrager Aage V. Jensen fonden med yderligere 4 millioner kroner.

 

"Det er intet mindre end fantastisk, at EU har kunnet se potentialet i dette projekt, og at vi nu for alvor kan komme i gang. Det er uden tvivl det største fynske naturgenopretningsprojekt, og det er helt unikt, at alle de deltagende parter har forpligtet sig til at arbejde på tværs af kommunegrænser til gavn for naturen. Det kommer forhåbentlig til at betyde, at vi virkelig kan rykke noget," siger Søren Kristensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Faaborg-Midtfyn Kommune er projektleder på LIFE Ring.

 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, Anders Thing-Holm, siger:

"Det er et meget markant skridt, vi nu tager for biodiversiteten på Fyn, og det afspejler de betydelige midler, som parterne selv investerer i projektet også. Projektet bygger på samarbejde på tværs af kommunerne og bygger på flere forskellige indsatser og metoder. Alene på Nordfyn har vi defineret tre større genopretningsprojekter som en del af projektet."

 

Tiltagene i Nordfyns Kommune skal forbedre den kystnære natur omkring Bogense, ved Gyldensteen Strand og i Odense Fjord syd for Enebærodde. Initiativerne vil bla. være til gavn for de ynglende fugle og gøre det muligt at genudsætte strandtudsen i den nordfynske natur.

 

Naturen er ligeglad med kommunegrænser - Fyn er en natur

Som baggrund for projektet er der gennemført en basisanalyse, der kortlægger en meget bred vifte af truede arter på Fyn, Langeland og Ærø.

 

Basisanalysen viser, at der på Fyn, Ærø og Langeland findes mange små og flere mellemstore naturområder med meget små og vigende bestande af truede og sårbare arter.

 

Fælles er, at den værdifulde natur ligger spredt i landskabet som små isolerede øer uden naturlige forbindelseslinjer og korridorer, hvor truede arter kan etablere sig og spredes naturligt.

 

Naturen er som udgangspunkt ligeglad med administrative kommunegrænser - derfor er en af hovedpointerne i projektet, at anskue Fyn som en stor fælles natur og et strategisk fynsk samarbejde på tværs af kommunegrænser med involvering af alle kommuner, er nødvendigt for at standse tilbagegangen i biodiversiteten på Fyn.

 

Som en del af projektet udarbejder kommunerne en fælles fynsk biodiversitetsstrategi, der fastholder et regionalt fokus på biodiversiteten og sikrer et stærkt fynsk samarbejde og fællesskab om naturen på Fyn i et længere tidsperspektiv.

 

Robuste og gode levesteder

Projektets mål er at skabe gode, varierede og robuste levesteder til karakteristiske og sjældne dyr og planter.

 

"I dette projekt kommer vi til at genoprette naturen ved at skabe nye levesteder til truede og sjældne arter. Vi genopretter over 1000 ha natur og skaber ca. 300 ha ny natur, og dertil udsætter vi truede og sjældne arter. På den måde sikrer vi, at de sjældne og truede arter får de bedste betingelser for at leve" forklarer Søren Kristensen.

 

Skydes i gang til september

LIFE Ring-projektet skydes i gang fra september 2024, og kommer til at løbe frem til år 2032.

 

Det samlede projekt sikrer bl.a.:

 • Forbedring af 1.045 ha eksisterende natur og 43 km vandløb og etablering af 322 ha ny natur fordelt på 27 projektområder.
 • Forbedrer naturtilstanden for 17 forskellige naturtyper
 • Forbedrer levesteder for 16 forskellige arter: mygblomst, guldblomme, strandtudse, klokkefrø, spidssnudet frø, stor vandsalamander, klyde, dværgterne, havterne, fjordterne, alm. ryle, splitterne, vibe, rødben, pigsmerling, tykskallet malermusling
 • Indsatser i 15 Natura 2000 områder
 • En fynsk biodiversitetsstrategi der binder naturen på Fyn sammen
 • Øget formidling af biodiversitet via uddannelsesinstitutioner og Naturama

Der har allerede været indledende dialog med lodsejere, som intensiveres, når projektet går i gang. Herefter skal indsatserne myndighedsbehandles og findes entreprenører, inden arbejdet i felten kan begynde. Vi forventer at de første anlægsarbejder sker om to år.

 

Der vil senere blive oprettet en hjemmeside, hvor man kan læse meget mere om projektet.

 

Fakta: Om deltagerne i projektet

 • Alle fynske kommuner, Ærø, Langeland og Naturstyrelsen Fyn gennemfører naturgenopretningen
 • Naturama - står for skoletjeneste og formidling af projektet både på Naturama og i felten.
 • FGU Fyn via Fyns Laksefisk etablerer en vandplanteskole - der skal dyrke vandplanter til udplantning i vandløb og opformere elritser som værtsfisk for malermuslingens larver
 • Skovskolen ved Københavns Universitet - står for efteruddannelse af fagfolk til daglig drift i projektområderne
 • Amphi Consult bidrager med ekspertviden omkring padder
 • Miljøstyrelsen står for monitorering af udbredelsen af arter i projektperioden.

Kontaktinformation

 • Faaborg-Midtfyn Kommune er projektleder på LIFE Ring. For information om det overordnede fynske projekt kan kommunikationskonsulent, Faaborg-Midtfyn Kommune, Maria Retoft Pedersen, kontaktes på tlf.: 7253 3215
 • Formand for Teknik og Miljøudvalget Anders Thingholm kan kontaktes, for så vidt angår Nordfyns Kommunes deltagelse i projektet, tlf. 2115 3082