Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Børn- og familie: BDO-rapport er nu offentliggjort

En ekstern undersøgelse fra BDO bekræfter, at der er udfordringer med sagsbehandlingen i Nordfyns Kommunes børne- og familieområde. Den slår samtidig fast, at de udfordringer, der blev peget på i en forundersøgelse i februar måned, ikke gør sig gældende bredt set på tværs af de enkelte teams i området.

barnehaand.png

Borgmester Mette Landtved-Holm siger:
    -    Med rapporten er nu skabt et godt afsæt for det videre arbejde i børne- og familieafdelingen. Nu er der fremfor alt brug for arbejdsro i området og fokus på kerneopgaven, så vi kan styrke samarbejdet med vores borgere om de gode løsninger.  

 

Hvad siger analysen?
Den overordnede vurdering fra BDO er, at sagsbehandlingen i Nordfyns Kommune ikke har den nødvendige kvalitet, men at karakteren af problematikkerne er en anden, end der gjorde sig gældende i forundersøgelsen, der var baseret på gennemgang af 5 sager, og som BDO også stod bag. 

 

Forklaringerne på udfordringerne i området skal i vid udstrækning findes i et højt sygefravær, vakante stillinger mv. BDO vurderer ikke, at udfordringerne er et udtryk for forråelse eller dårlig kultur i området. BDO konkluderer også, at Nordfyns Kommune står over for en stor opgave med at genoprette området, samtidig med, at den vedtagne Strategi for Børne- og Ungeområdet 2023-2025 skal implementeres. 

 

Vurderingen af den socialfaglige praksis er samlet set, at der er borgere i Nordfyns Kommune, som ikke har fået den rette hjælp og vejledning til rette tid. BDO karakteriserer det som generelt kritisk, at der er en meget langsommelig sagsbehandling, herunder kritisk at der er ikke er rettidig håndtering af underretninger. BDO skriver dog også at de problematikker, der er afdækket omkring underretningssager ikke har været af akut karakter så som overgreb og vold.

 

BDO har tillige gennemført en økonomisk dybdeundersøgelse af børne- og familieområdet. Samlet set konstateres det i analysen, at udgiftspresset på det specialiserede børne- og ungeområde skyldes både en stigning i antal af borgere i målgruppen, men også stigende priser på de enkelte typer af foranstaltninger særligt for opholdssteder og døgninstitutioner.

 

Derudover er det i højere grad  stigningen i antal helårspersoner, som har skabt udgiftspresset og i mindre  grad  stigningen  i  gennemsnitsprisen.  Endelig  bemærker BDO,  at gennemsnitspriserne er på niveau med andre kommuner.

 

BDO anbefaler
På baggrund af dybdeanalysens indsigter anbefaler BDO, at Nordfyns Kommune sætter ledelseskraft bag strategien for det specialiserede børne- og ungeområde. Det er BDO's anbefaling, at strategien særligt fokuserer på at genoprette området, at sikre fuld bemanding fremadrettet samt at etablere rammer, der i højere grad er understøttende for det socialfaglige arbejde.

 

Konkret anbefaler BDO blandt andet, at der afsættes de fornødne ressourcer til udarbejdelse af manglende styringsdokumenter og til at medarbejderne kan sætte sig ind i dem, der allerede eksisterer. Denne anbefaling relaterer sig især til Børneteamet og Handicapteamet, mens BDO vurderer, at der allerede foreligger intuitive, tilgængelige og understøttende arbejdsgange i Ungeteamet, og at de lever i organisationen.

 

BDO anbefaler desuden, at der indføres et styrket fagligt ledelsestilsyn som et redskab, der skal være med til at kvalitetssikre og udvikle sagsbehandlingen. 

 

BDO anbefaler også, at der midlertidigt tilføres ressourcer til Børneteamet og Handicapteamet for at afvikle et efterslæb i sagsbehandlingen. 

 

Ifølge borgmester Mette Landtved-Holm er det nu vigtigt at tage undersøgelsen til sig og bruge den som pejlemærke for det videre arbejde.
Mette Landtved-Holm (V):
    -    Med undersøgelsen har vi fået et mere dækkende billede af, hvad udfordringerne er. Undersøgelsen giver et godt udgangspunkt for at handle, og jeg vil forsøge at samle hele kommunalbestyrelsen om, at vi nu kommer i mål på det her område. Her vil jeg særligt have fokus på, at vi får opbygget gode relationer og tillid til systemet.

 

Kasper Solberg (A):
    -    Med den udviklingsstrategi, der er lagt for børne- og familieområdet har vi allerede lagt en kurs for, hvordan vi udvikler området. Analysen fra BDO viser, at vi langt fra er i mål, og derfor går vi i Børne- og Ungeudvalget nu udviklingsplanen igennem og sammenholder den med analysen og  anbefalingerne fra BDO.

 

Anne-Lise Sievers (F):
    -    I vores udviklingsstrategi har vi peget på, at inddragelse af familien og barnet i sagsbehandlingen skal være højt prioriteret i socialrådgivernes daglige arbejde. Med BDO´s analyse kan vi se, at der fortsat er stort behov for at få inddragelsen til at virke i hverdagen. Vi vil i børne- og ungeudvalget se på, hvordan vi kan få styrket den udviklingsindsats.

 

Undersøgelsen blev fremlagt på et tenamøde i Kommunalbestyrelsen torsdag den 30. maj 2024 og efterfølgende på et ekstraordinært møde i økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede at indstille til børne- og ungeudvalget, at udvalget iværksætter tiltag for at implementere BDO's anbefalinger.

 

Det vil derudover være børne- og ungeudvalgets opgave at sammenholde undersøgelsesresultaterne med den vedtagne strategiplan og forholde sig til, hvilke konsekvenser anbefalingerne fra BDO skal have. 

 

Yderligere besluttede økonomiudvalget, at BDO-analysen indgår i kommunalbestyrelsens budgettemamøde den 27. juni. 

 

Økonomiudvalget har dermed sat rammen for det videre arbejde med udviklingen af børne- og familieområdet. Beslutningsdokumentet fra økonomiudvalgsmødet er vedlagt pressemeddelelsen.

 

Fakta: Hvad er blevet undersøgt, og hvorfor?
Undersøgelsen er iværksat efter beslutning i økonomiudvalget den 21. februar. Den skal ses som en opfølgning på en mindre omfattende undersøgelse, hvor en fem udvalgte blev undersøgt nærmere af BDO. Denne undersøgelse pegede på væsentlige udfordringer i sagsbehandlingen, hvad angår de fem sager.

 

På baggrund af resultaterne valgte økonomiudvalget at lade området underkaste en mere fyldestgørende undersøgelse, baseret på gennemgang af større sagsmængde (40 sager fordelt på 4 hovedområder). Hermed ønskede man en afdækning af, om de fund, der var gjort i den indledende undersøgelse, var repræsentative for den generelle situation.

 

De besluttede formål med den gennemførte undersøgelsen var:

  • Analysen skal give indsigt i, hvor udbredt udfordringerne i lovmedholdeligheden samt den socialfaglige praksis er i myndighedsafdelingen. 
  • Analysen skal også bidrage med en vurdering af, hvilke konsekvenser de konstaterede udfordringer med den socialfaglige praksis og lovmedholdeligheden har haft. 
  • Analysen skal tillige sikre en inddragende tilgang og anlægge et lærende sigte i arbejdet - såvel det faglige som det kulturelle arbejde.

BDO har gennemført undersøgelsen med afsæt i et lærende perspektiv, hvor der har været mulighed for at efterprøve og kvalificere fundene sammen med ledere og medarbejdere, samt gå i dialog om anbefalinger og løsningsmuligheder.

 

Bilag 1: BDO_Afrapportering_Analyse af familieområdet_Nordfyns Kommune.pdf

Bilag 2: Beslutningsdokument - Økonomiudvalget 2022-2025 den 30-05-2024.pdf

Kontaktinformation

Borgmester Mette Landtved-Holm (V), mobil 61 19 15 27

Formand for børne- og ungeudvalget, Kasper Solberg (A), mobil 20 23 30 95

Næstformand for børne- og ungeudvalget, Anne-Lise Sievers (F), mobil 61 35 57 85