Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Bekæmpelse af mink i naturen

Mink er en invasiv art, der ikke hører hjemme i den danske natur.

Hvis du observerer mink, skal du kontakte koordinator Hans Kristian Nielsen,

Mobil 25 85 17 78, E-mail. jagt@nielsen.mail.dk

Hvorfor bekæmpe mink?

Den amerikanske mink (Neovison vison) er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark. Den blev i 1930’erne indført til Europa og Danmark fra Nordamerika med henblik på pelsavl. Den har undsluppet fangenskab og findes nu forvildet i det meste af landet bortset fra enkelte mindre øer.

Mink er en invasiv art. Det vil sige en art, der bevidst eller tilfældigt er kommet ind i den danske natur og nu klarer sig så godt, at den udgør en væsentlig trussel mod hjemmehørende vilde pattedyr og jordrugende fugle. Det betyder, at de ynglefugle og pattedyr der holder til i vådområderne, udsættes for en trussel, som ikke tidligere har været til stede i Danmark, og som de derfor ikke har tilpasset sig.

Problemer med minken

Det er ikke tilladt at udsætte mink i naturen, men det er alligevel sket, og mange af dem trives nu så fint, at de har etableret vildtlevende bestande. Over det meste af Europa udgør mink i dag en trussel i naturen. I Danmark er mink en væsentlig trussel mod mange arter af ynglende fugle og små pattedyr. Minken jager rugende fugle væk og æder æggene og ungerne. Minken kan hurtigt udrette store skader på fuglebestanden i de områder, hvor den færdes. Mange boligejere har haft den som ubuden gæst i fiskedammen eller hønsehuset, hvor den også kan forvolde stor skade.

Hvordan ser minken ud?

Minken er et mellemstort rovpattedyr med en kropslængde på ca. 30-45 cm, og en vægt på 0,6 - 1,5 kg.

Den oprindelige vildmink har en chokoladebrun pels med hvide tegninger på underlæben og halsen. I naturen ser man dog ofte mange variationer i både farve (grå, hvid, sort) samt størrelse.

Minken er i familie med grævling, skovmår, husmår, ilder, lækat, brud og odder. Minken kan forveksles med ilderen, men kan let skelnes fra denne ved ilderens karakteristiske maske i ansigtet. Til forskel fra ilderen er minken mere “vandgående”, hurtigere i bevægelserne og langt mere aggressiv i sin jagtform.

Hvor ser jeg mink?

Minken lever både ved ferskvand- og saltvandsområder, samt lavvandende fjordområder. Den foretrækker vandløb, søer, moser og fjorde med en frodig bevoksning på bredderne. Havneområder er også et yndet opholdssted for minken. Her kan den nemt finde føde.

Du kan også bidrage med at indberette dine observationer og viden om mink i dit lokalområde. På den måde kan Naturstyrelsen aktivt og effektivt nedbringe bestanden af vilde mink samt få et overblik over, hvor den færdes.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00