Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Udbringning af husdyrgødning

Det er tilladt at udbringe husdyrgødning (herunder gylle) allerede fra 1. februar.

Gylle skal udlægges på jorden med slæbeslanger eller eventuelt nedfældes, dvs. harves ned i jorden under udbringningen. Gylle eller fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal pløjes eller harves i jorden hurtigst muligt og senest inden 6 timer.

Man må ikke afbrænde husdyrgødning.

Husdyrgødning må ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Gylle må ikke udbringes på marker hvor der er fare for, at gyllen strømmer til søer eller vandløb, f. eks. ved regnskyl eller tøbrud.

Er der en hældning på marken over 6° må man ikke udbringe gylle nærmere end 20 m til søer, fjorde og vandløb.

Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage, søndage eller helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder m.v.

Lugt fra udbringning af gylle

Det kan ikke undgås, at det lugter når gyllen spredes på markerne og et stykke tid efter. Når du bor på landet vil du opleve lugt i forbindelse med udbringningen om foråret og lige efter høst. Husdyrgødningen skal bringes ud på markerne, og det er derfor nødvendigt, at acceptere en vis genegrad på visse tidspunkter af året.

Transport af gylle

Det hænder, at der sker spild og tilsvining af veje i forbindelse med gylleudbringning, selv om det bør undgås. Dette er landmanden forpligtet til at fjerne ved arbejdets ophør.

Du kan se de præcise regler for gyllehåndtering og -udbringning i ”Bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00