Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Huslejenævnet

Her kan du læse om Huslejenævnet, der behandler en række tvister i private lejeboliger

Huslejenævnets opgave

Huslejenævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme. Det sker efter reglerne i lejelovgivningen, og kun inden for de områder, hvor huslejenævnet i loven har kompetence.

De hyppigst forekommende tvister er sager om:

  • Huslejens størrelse
  • Pligt til vedligeholdelse
  • Fraflytning og afregning af depositum
  • Varme- og vandregnskaber

Huslejenævnet er upartisk. Erfaringer viser, at mange borgere har den opfattelse, at huslejenævnet har til opgave at hjælpe en lejer med at føre sag mod sin udlejer. Det er en forkert opfattelse.

Huslejenævnet optræder ikke på den ene parts side, men er upartiske. Forskellen mellem nævnet og en domstol er, at nævnets afgørelser ikke kan tvinges igennem over for den part, der pålægges en pligt i afgørelsen. Hvis ikke parterne accepterer nævnets afgørelse, så må de gå i retten og få en dom, som så kan gennemtvinges.

Hvis udlejer ikke efterlever tre eller flere endelige afgørelser fra nævnet inden for en periode på 2 år, kan udlejeren ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder og til at bestemme, hvem der skal administrere dem, jf. lejelovens § 113a.

Råd og vejledning

Huslejenævnets opgave er heller ikke at rådgive eller yde vejledning til parterne i en tvist.

Hvis man har brug for råd og vejledning kan man bl.a. gå til en advokat, søge hjælp ved lejer– eller udlejerorganisationer eller møde hos retshjælpen.

Det må forventes, at man skal melde sig ind i en organisation, hvis man ønsker at få hjælp fra den pågældende organisation.

Du kan læse mere om retshjælp på domstol.dk. Retshjælp er gratis.

Huslejenævnets sekretariat kan naturligvis vejlede om, hvordan man konkret bærer sig ad med at føre en sag for nævnet.

Indbringelse af en sag

Hvis man som lejer eller udlejer ønsker huslejenævnets afgørelse i en tvist, skal man lave en skriftlig klage og præcisere, hvad nævnet skal tage stilling til.

Desuden skal der vedlægges den nødvendige dokumentation for det, der ønskes behandlet.

Generelt er det som minimum en kopi af lejekontrakten samt evt. andre dokumenter, ind- og fraflytningsopgørelser, billeder, fakturaer, mv. som er nødvendige for at behandle klagen.

Efter at sagen er startet i nævnet, sørger nævnets sekretariat for at få sagen oplyst og forelagt for nævnet.

Det almindelige gebyr for behandling af sager ved huslejenævnet 345 kr. (2023).

Gebyret for forhåndsgodkendelser af huslejen udgør 533 kr. (2022).

Endeligt skal udlejer betale et gebyr på 6.000 kr. (2022), som kun skal betales af udlejere, når sagen ender med, at lejeren får fuldt medhold i nævnet. 

Beløbene skal indsættes på kommunens konto i Danske Bank - reg.nr. 4366 og kontonr. 4767194668 med oplysning om ”Sag til huslejenævnet”.

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet er sammensat af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være jurist og bliver beskikket af statsamtmanden efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold og bliver udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis større grundejerforeninger og lejerforeninger.

Udnævnelsen af formand og de øvrige medlemmer sker normalt for en periode på 4 år.

I perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025 er nævnets medlemmer følgende:

  • Formand: Lars Iversen (Suppleant: Anders Munch-Jensen)
  • Lejerrepræsentant: Peter Madsen (Suppleant: Emil Lundqvist)
  • Udlejerrepræsentant: Kenneth Kuchler (Suppleant: Majbritt Birch)

Reglerne om Huslejenævnets organisation og virksomhed finder du i kapitel VI i Boligreguleringsloven.

 

Kontaktperson ved Nordfyns Kommune: Helle Birgitte de Neergaard