Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområder

Staten og kommunerne har indgået aftale om at forlænge vådområdeindsatsen, som er en følge af de statslige vandområdeplaner

Det skal indledningsvist præciseres, at vådområdeindsatsen for den enkelte lodsejer er frivillig.

Som følge af aftalen skal kommunerne etablere vådområder, der skal reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet. Indsatsen finansieres af penge fra EU's landdistriktsprogram.

Nordfyns Kommune indgår i de to hovedvandoplande Odense Fjord og Lillebælt/Fyn. Det samlede indsatsbehov for kvælstofreduktion i de to hovedvandoplande er:

  • Lillebælt/Fyn: 94 ton kvælstof

  • Odense Fjord: 135 ton kvælstof

Hvis man antager, at der fjernes 90 kg kvælstof pr. ha vådområde, betyder det, at der skal laves 1500 ha vådområde i oplandet til Odense Fjord og 1045 ha i oplandet til Lillebælt Fyn, for at nå den planlagte reduktion med dette virkemiddel. For at et område kan komme på tale som muligt vådområde skal en screening sandsynliggøre, at der kan fjernes mindst 90 kg kvælstof pr. ha, og at prisen beregnes til at være under 1300 kr. pr. kg kvælstof, der fjernes.

Vådområder er en effektiv måde at fjerne kvælstof, som ellers potentielt kunne udvaskes. For den enkelte lodsejer er der nogle muligheder i forbindelse med projekterne, som man som lodsejer skal huske:

Ofte er de områder, hvor vådområderne tænkes placeret, lave områder, hvor der kan være mange våde pletter. I forbindelse med vådområdet er der mulighed for at komme med i en jordfordeling og måske få mere dyrkningssikker jord.

Lodsejer har mulighed for at sælge jord til projektet eller sælge den med efterfølgende forkøbsret, når projektet er realiseret.

Minivådområder

Minivådområder er effektive filtre i landskabet, som renser drænvand for kvælstof og fosfor. Minivådområdet skal placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses terrænets hældning for at undgå opstuvning eller tilbageløb i drænrør.

Hvis du vil etablere et minivådområde, skal du kontakte en oplandskonsulent. Dette er gratis og de vil kunne hjælpe dig med processen.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00