Morud: Nyt boligområde på vej mod byggemodning

29.01.2020

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har netop godkendt køb af to større arealer i Morud til boligformål. Nu sættes der fuld turbo på arbejdet med at byggemodne området for at imødekomme interessen fra købere. Tidsplanen afhænger dog blandt andet af en arkæologisk forundersøgelse.

 
 

Efterspørgslen på ledige byggegrunde i Morud er stor, og Nordfyns Kommune har i længere tid måttet melde alt udsolgt i Morud. Nu er der lys forude. Med købet af to arealer på samlet 10,7 ha er Nordfyns Kommune på vej med et udbud af 44 nye grunde til åben lav bebyggelse (parcelhuse) og yderligere cirka 20 boligenheder i byggefelter til tæt-lav boligbebyggelse.

    Borgmester Morten Andersen siger: - Med en beliggenhed på 15 minutters kørsel fra Odense er Morud vores vel nok mest populære bosætningsområde. Vi har længe måttet skuffe folk, som har henvendt sig med et ønske om at købe en byggegrund i Morud. Derfor er det her en rigtig god nyhed, både for alle dem, der er i venteposition , og dermed også for kommunens indsats for at sikre fortsat bosætning.

 

Borgmester håber på hurtig byggemodning

Nu venter arbejdet med at byggemodne grundene. Borgmester Morten Andersen håber på en hurtig proces i stil med den, man gennemførte, da kommunen sidste år byggemodnede 25 grunde på Mette Mariesvej i Otterup, hvilket skete på rekordtid.

    - Ved den lejlighed satte vi byggegrundene til salg, mens byggemodningen stod på. Samtidig havde vi en entreprenør, der arbejdede super hurtigt, og det gav en meget fleksibel proces, siger han.

    På Mette Mariesvej blev byggemodningen startet den 14. marts 2019, og allerede syv måneder senere blev spaden sat i jorden til det første hus.

 

Tidsplan afhænger blandt andet af arkæologisk forundersøgelse

Om det kommer til at gå ligeså hurtigt i Morud, afhænger blandt andet af en arkæologisk forundersøgelse, der skal screene området for eventuelle arkæologiske fund.

    Projektleder Morten Hoff Grønwald siger: - Forundersøgelsen skal vise, om der er arkæologiske forhold, der skal tages højde for i det videre projekt. Undersøgelsen varer typisk en måneds tid, og bliver der fundet noget, skal der yderligere undersøgelser til. Går alt som planligt, og gøres der ikke arkæologiske fund, vil byggemodningen kunne gå i gang i sommeren 2020, og byggeriet kan begyndes, så snart anlægsarbejderne er færdige.

 

Enighed med lodsejere

Der er opnået enighed med begge lodsejere om købet af de to arealer, og det vækker glæde hos borgmester Morten Andersen.

    - Det er ikke ingen hemmelighed, at vi havde igangsat ekspropriationsproces, og på den baggrund er det ekstra glædeligt, at det hele er kommet på plads ad frivillighedens vej, så alle er glade og tilfredse, siger Morten Andersen.

 

Fakta om udstykningen:

  • Der er vedtaget en lokalplan for området, der fastsætter, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres.
  • Delområde 1, som består af 2 byggefelter adskilt af et beskyttet dige, udlægges til tæt-lav boligbebyggelse eller åben-lav boligbebyggelse (samlet ca. 20 byggeenheder).
  • Delområde 2 udlægges til 44 grunde i åbenlav boligbebyggelse.
  • Der er udarbejdet et forslag til spildevandsplan for området. Tag- og overfladevand ledes til regnvandsbassin, hvor det renses og neddrosles inden udledning til vandløb. Forslaget er vedtaget af kommunalbestyrelsen og er sendt i offentlig høring indtil den 6. marts 2020.
 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, mobil 40 40 24 47

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen, mobil 20 31 26 84

Projektleder Morten Hoff Grønvald, mobil 92 43 94 56