Fortsat god trivsel blandt medarbejdere i Nordfyns Kommune

23.04.2020

Medarbejderne i Nordfyns Kommune er glade for deres job. I den netop offentliggjorte 3-i-1 måling lander kommunen på en generel tilfredshedsscore blandt de ansatte på 4,1 ud af 5. Det er en gentagelse af det flotte resultat fra 2018.

 
 

Medarbejderne i Nordfyns Kommune går glade på arbejde - trods de store forandringer som coronakrisen har medført for alle ansatte i kommunen. På en skala fra 1 til 5 giver kommunens ansatte deres arbejdsplads en karakter på 4,1, hvilket er en tangering af resultatet fra 2018. Det er værd at bemærke, at svarene er indhentet før coronakrisen og altså ikke er påvirket heraf.

 

Undersøgelsen bærer navnet '3-i-1-målingen', fordi den er sammensat af tre selvstændige undersøgelser, der belyser trivslen og sundheden ud fra hver deres synsvinkel: en trivselsundersøgelse, en undersøgelse af det fysiske arbejdsmiljø (APV) og Sundhedsprofilen. Sidstnævnte er en del af kommunens sundhedscertificering og afspejler kommunens løbende indsats for at understøtte medarbejdersundheden.

 

Hele 89 procent af kommunens medarbejdere har besvaret undersøgelsen, hvilket er en stigning på 3 procentpoint i forhold til 2018.

 

Situation stort set uændret

Generelt er der kun mindre forskydninger i resultaterne af årets undersøgelse sammenlignet med 2018. Oplevelsen af arbejdspladsens sociale kapital er faldet en smule fra 3,9 i 2018 til 3,8 i 2020. Den enkeltes oplevelse af den personlige arbejdssituation er forbedret fra 3,9 til 4,0. Oplevelsen af mulighederne for at udvikle sig i jobbet er fastholdt på 4,1 og vurderingen af nærmeste leder er ligeledes uændret 3,9, mens vurderingen af kommunens ledelse er steget fra 3,3 til 3,4.

 

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen hæfter sig ved, at det er lykkedes at fastholde et højt niveau for medarbejdertrivslen og -sundheden:

- Jeg er stolt over, at vi igen kan præsentere en 3-i-1 måling, der viser, at vores ledere og medarbejdere helt grundlæggende er glade for at arbejde i Nordfyns Kommune. Det kommer ikke ud af ingenting, men kun fordi vores Kommunalbestyrelse skaber gode rammer for den attraktive arbejdsplads, og fordi ledelse og medarbejdere tager ansvar for deres trivsel i dagligdagen og finder gode løsninger i dialog med hinanden.

 

Næstformand for HovedMED Anette Rye Lund siger:

- Vi kan se af den høje svarprocent, at ledere og medarbejdere i Nordfyns Kommune i den grad brænder for at give deres mening til kende og yde deres personlige bidrag til, at vi fortsat kan have en god arbejdsplads. Det handler om at fortsætte de indsatser, vi kan se virker, og i fællesskab tage fat på det udviklingspotentiale, som 3-i-1 målingen også er med til at afdække.

 

Flere krænkende hændelser

Et af de områder, som hele organisationen kommer til at se nærmere på, er antallet af krænkende hændelser, der tegner sig for en væsentlig stigning siden 2018. Trusler om vold er steget fra 212 hændelser i 2018 til 255 i 2020. Egentlig vold er steget fra 161 episoder til 232. Det drejer sig langt overvejende om episoder begået af eksterne parter mod frontpersonalet.

 

Næstformand i HovedMED Anette Rye Lund siger:

- Medarbejdere skal trygt kunne gå på arbejde uden at blive truet, chikaneret eller udsat for vold. Det er en grundlæggende værdi og står ikke til diskussion. Derfor skal vi i vores MED-udvalg fortsætte dialogen om, hvad vi kan gøre, som vi ikke allerede gør i dag. Det kan blandt andet handle om at styrke kompetencerne i konfliktnedtrapning og kommunikationen med borgerne.

 

Det synspunkt er Morten V. Pedersen meget enig i.

- Det er et område, som vi har sat ekstra fokus på i HovedMED og OmrådeMED. Netop derfor har vi denne gang taget digital chikane med ind i vores spørgeguide til medarbejderne, så vi også kan følge det område tæt. Af tallene kan vi konstatere, at vi stadig har et stykke arbejde foran os, siger Morten V. Pedersen.

 

Sådan følges der op

Resultaterne af 3-i-1-målingen bliver taget op som tema på personalemøder og møder i kommunens MED-organisation og frem mod sommerferien arbejdes der med lokale handleplaner, der skal sikre, at der sker konkret opfølgning på resultaterne. Der er deadline for handleplanerne den 26. juni.

 
Kontaktinformation

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen, mobil 20 31 26 84
Næstformand for HovedMED Anette Rye Lund, tlf. 64 82 83 32