Budgetaftalen for 2020 på plads i Nordfyns Kommune

11.10.2019

Alle fem partier i kommunalbestyrelsen er med i den netop indgåede budgetaftale i Nordfyns Kommune. Det gælder Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

 
 

Det er med den bredest mulige opbakning, når der i dag skrives under på budgetaftalen for 2020 på Bogense Rådhus. Aftalen bærer overskriften "Fokus på kernevelfærd og vækst", og dermed ønsker forligspartierne at understrege, at kernevelfærd og vækst fortsat er højt prioriteret i Nordfyns Kommune.

    - Vores økonomi er i lighed med andre kommuner under stærkt pres - også et meget stærkere pres, end vi før har set. Med budgetaftalen insisterer vi på at fortsætte den vækstdagsorden, som har kendetegnet kommunens udvikling de senere år. Samtidig ønsker vi at prioritere kernevelfærden til alle vores borgere - de ældre, børnene, de unge og borgere, der kræver særlig støtte og opmærksomhed, siger borgmester Morten Andersen.

 

Fremgang på væsentlige parametre

Budgetaftalen bliver indgået i en tid, hvor Nordfyns Kommune oplever fremgang på rigtig mange parametre. Det gælder et rekordstort salg af byggegrunde, det hidtil højeste borgerantal nogensinde og stigning i arbejdsstyrken. Det er frem for alt Visionen og de 5 politiske retninger, som har været drivkraft for den positive udvikling sammen de aktive medborgere samt et mangfoldigt forenings- og fritidsliv.

    Sideløbende med de meget positive takter stiller den demografiske udvikling dog store krav til omstilling i velfærden, da der opleves et stigende udgiftspres, blandt andet i ældreplejen og på børne- og ungeområdet. Konkret betyder det, at det tekniske budget i enighed mellem forligspartierne er opskrevet med 45,6 mio. kr. i forhold til 2019. Samlet set stiger kommunens udgifter med 3,9 procent i sammenligning med 2019.

    - Det har selvsagt udfordret os i budgetarbejdet. Nordfyns Kommunes økonomi er i særlig grad afhængig af statslige tilskud, hvoraf flere er i fare for at bortfalde. Det er en stor usikkerhedsfaktor, som gør det meget svært at planlægge langsigtet. Vi opfordrer derfor regeringen til at tage hul på forhandlingerne om en retfærdig udligningsreform snarest. Det kan kun gå for langsomt, siger borgmester Morten Andersen.

 

For at imødegå eventuelle budgetoverskridelser i 2020 har forligsparterne indlagt en budgetreserve på 15 mio. kr. i budgettet.

 

Omdiskuterede spareforslag taget af bordet

I høringsperioden var der særlig debat om tre forslag i omstillingskataloget. Det gælder ændring i klippekortsordningen for ældre, fjernelse af kommunalt personale i seniorhusene og harmonisering af aflønning for handicappede i aktivitets- og samværstilbuddene. Forligsparterne er enige om, at ovennævnte forslag ikke indgår i budgetaftalen, og dermed bliver disse forslag ikke til noget.

 

De nærmere detaljer fremgår af gennemgangen nedenfor og af den fulde budgetaftale, som vedlægges denne pressemeddelelsen.

 

Budgetaftalen i detaljer

 • Det tekniske budget opskrives med 45,6 mio. kr. fordelt med 15 mio.kr. på førtidspensioner, 14,5 mio.kr. på anbringelser af børn og unge, den forberedende grunduddannelse (FGU) med 2,1 mio.kr. samt ældreområdet inden for hjemmeplejen med 6,5 mio.kr.
 • Der satses offensivt på jordkøb og byggemodninger for at imødekomme efterspørgslen efter at købe grunde i Nordfyns Kommune. Der oprettes en investeringspulje på 70 mio. kr. til formålet fordelt med 25 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023.
 • For at sikre en fortsat god erhvervsservice og dermed fastholde/forbedre kommunens placering i DI's erhvervsmåling opnormeres byggesagsbehandlingen med 1 medarbejder.

Servicetjek på ressource- og budgettildelingsmodeller

 • Forligspartierne gennemfører et servicetjek på ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet, så der kan reduceres med 1,25 mio. kr. i 2020 samt 3 mio.kr i hvert af de efterfølgende år. Modellen vil basere sig på den eksisterende skolestruktur, hvor samlæsning vil blive et af elementerne.
 • Tilsvarende vil der blive servicetjek på tildelingsmodellerne inden for ældre- og sundhedsområdet.

Investeringer og økonomisk råderum

 • Forligspartierne er enige om at videreføre de ambitiøse anlægsinvesteringer, der udgør 108,8 mio. kr. i 2020.
 • De fortsatte ambitiøse investeringer og prioritering af kernevelfærden forudsætter fortsatte effektiviseringer i driften, blandt andet i form af hverdagseffektiviseringer med 25,9 mio. kr. og driftsreduktioner for 57,3 mio. kr. i hele budgetperioden. Der skabes samtidig plads til driftsudvidelser på 10,9 mio. kr.

Børn og unge

 • Forligspartierne er enige om, at den centrale pulje til inklusion på 0,7 mio. kr., ud over de 8,5 mio. kr., der forlods er fordelt i skolernes budgetrammer, skal medvirke til at styrke samarbejde og effekten, ved overgang og re-inklusion fra et specialiseret til alment tilbud.
 • Forligspartierne er enige om, at der skal iværksættes en proces, der skal medvirke til at sætte politisk fokus på effekterne af de samlede forebyggende foranstaltninger.
 • Yderligere er forligspartierne enige om, at der investeres med 0,9 mio. kr. årligt i børne- og familieområdet med en opnormering på 2 børnemyndighedssagsbehandlere.
 • Endelig er forligspartierne enige om, at der i 2020 gennemføres en samlet evaluering af indsats og effekt i SSP-arbejdet og ungementorernes indsats, og herunder om den organisatoriske placering er den mest effektfulde i forhold til de resultater, der forventes.
 • Moderniserings- og renoveringsplanerne for skole og dagtilbud fortsætter. Forligspartierne er enige om, at rammen til modernisering og ombygning af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner over 4 år forhøjes med 4,2 mio.kr. til en samlet investeringsramme på 55 mio. kr. fordelt med 10 mio.kr. i 2020 og 15 mio.kr. årligt i hvert af de efterfølgende år.
 • Yderligere er forligspartierne enige om at fortsætte puljen med 2 mio. kr. til legeredskaber over en 4-årig periode fordelt med 0,5 mio. kr. i hvert af årene.
 • Over en 4 årig periode afsættes der 35,3 mio. kr. til STU forløb og 39,2 mio. kr. til FGU forløb.
 • Der afsættes i alt 129,2 mio. kr. til den samlede ungeindsats i perioden 2020-2023.

Voksenområdet

 • Masterplan: Forligspartierne er enige om, at den massive masterplan implementeres over de kommende 2 år med tilbygning af 12 pladser ved Møllehaven i Bogense. Den samlede anlægsinvestering på 28,1 mio.kr. fordeles med 18,7 mio.kr. i 2020 og 9,4 mio.kr. i 2021. Herudover er forligspartierne enige om at afsætte 2,7 mio.kr. til inventar og nye velfærdsteknologiske løsninger i 2021.
 • Psykiatri og handicap: Frem mod 2021 iværksættes udbygning og samling af de specialiserede døgntilbud ved Møllehaven i Bogense. Det betyder, at kapaciteten øges med 3 pladser og 1 dagtilbud til senhjerneskadeområdet. I 2021 vil der være 22 pladser i alt på det specialiserede område.
 • Forligspartierne er enige om, at der skal være øget ledelsesmæssig fokus og bedre sagsbehandling på voksenhandicapområdet. Derfor tilføres der 1 ekstra sagsbehandler og 1 teamleder/teamkoordinator på myndighedsområdet.
 • Sundhed: I forbindelse med etableringen af det nye OUH er forligspartierne enige om, at der etableres 20 akut/rehabiliteringspladser centralt i kommunen på Vesterbo Plejecenter i Søndersø. Det betyder en flytning af 12 rehabiliteringspladser fra Søbo Plejecenter i Bogense og en udvidelse med 8 akutpladser. De 12 pladser på Søbo Plejecenter omdannes til plejeboliger.

Ældreområdet

 • Nordfyns Kommune fastholder klippekortordningen, så der er afsat 2,3 mio. kr. til ældre på plejecentre eller i egen bolig.
 • Nordfyns Kommune fastholder personale i seniorhusene. Forligspartierne er enige om, at der i 2020 skal vurderes nærmere på de fysiske rammer for seniorhuset i Otterup.
 • Når masterplanen er implementeret i 2021 vil der være 2 ekstra plejecenterpladser og 6 aflastningspladser indrettet til demens på Bryggergården.
 • Der er enighed om at fastholde den afledte drift, der blev indarbejdet sidste år af den såkaldte model 2 i masterplanen, hvilket betyder en øget drift på 7,3 mio.kr. årligt fra og med 2021.
 • Der afsættes 3,3 mio.kr. i 2020 til etablering af sprinkleranlæg på plejecenter Søbo.

Beskæftigelse

 • 1. generation af investeringsstrategi har givet store resultater i form af en stigende arbejdsstyrke. Forligspartierne er enige om, at det bliver vanskeligere at nå tilsvarende resultater med 2. generation af investeringsstrategien. Derfor bliver der behov for at se nærmere på en ny effektfuld strategi fra 2021.
 • Der reduceres med 0,9 mio.kr. årligt fra 2020 ved køb hos eksterne leverandører i indsatsen. Ligesom der reduceres med 0,9 mio.kr. årligt fra 2020 ved en omstilling i integrationsindsatsen, og som en konsekvens af færre flygtninge. Endelig reduceres der med 0,2 mio.kr. i forbindelse med A-kasseforsøget med en forenkling og dermed færre jobsamtaler i jobcentret.

Branding og bosætning

 • Der fastholdes en ramme på 4,4 mio.kr. i de kommende 4 år fordelt med 1,1 mio. kr. årligt til at brande Nordfyn som Danmarks førende friluftskommune med det gode liv tæt på naturen - fri - luft - liv. Den samlede brandingindsats forventes udrullet i 2020.
 • Forligspartierne ønsker i de kommende år mulighed for ca. 40 nye kommunale byggegrunde om året kombineret med salg af projektgrunde for at sikre et varieret boligudbud. Med en offensiv investering i jordkøb og byggemodninger er der i udbygningsplanerne forventet kommende byggemodninger i Morud, Bogense, Søndersø og Otterup.

Stærke landsbyer og landdistrikter

 • Forligspartierne prioriterer fortsat stærke og attraktive landdistrikter i et tæt samarbejde med Landdistriktsrådet og de enkelte lokalområder. Dialogmøderne, der blev gennemført i foråret 2019 har vist, at der er en stor iderigdom, passion og vilje til at finde fælles og bæredygtige løsninger.
 • Der er afsat 8,0 mio.kr. til udvikling af landområderne med en ligelig fordeling over en 4-årig periode.
 • Der er enighed om at etablere og forhøje en anlægsudviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer på 5 mio. kr. med 1,5 mio. kr. i årene 2020 og 2021 og efterfølgende 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. Puljen skal understøtte det aktive medborgerskab og dermed understøtte nogle af de initiativer, der indgår i rapporten fra dialogmøderne.

Byudvikling - fornyelse og byomdannelse

 • I den kommende budgetperiode periode fortsætter det videre arbejde med byudvikling og forligspartierne enige om, at der afsættes 21,0 mio.kr. til byudvikling med en fordeling på 8,0 mio.kr. i 2020, 5,0 mio.kr. i 2021 og 8,0 mio.kr. 2022, mens efterfølgende investeringer prioriteres igen fra 2023.

Kommunal grundkapital til almene boliger

 • Forligspartierne er enige om at støtte en ansøgning til et seniorbofællesskab i Morud med 3,4 mio. kr. til kommunal grundkapital, hvilket er indarbejdet i budgettet 2021.
 • Forligspartierne er enige om at støtte et projekt til almene boliger i Otterup med ca. 1,4 mio. kr. i 2020.
 • Forligspartierne enige om at støtte et projekt til almene boliger i Klintebjerg med 1,7 mio. kr. og Krogsbølle med ca. 1,0 mio. kr.

Erhverv, turisme og event

 • Kommunalbestyrelsens målrettede satsning på at fremme vilkårene for det lokale erhvervsliv og turismen på Nordfyn via bl.a. NEET og Task Force Erhverv videreføres uændret, og derfor fastholdes det årlige driftstilskud til Nordfyns Erhverv og Turisme på 8,4 mio. kr.

Sammenhængskraft og et samlet Nordfyn

 • Telekørsel: Der afsættes en samlet ramme på 4,3 mio.kr. til området. Telependlerkonceptet bliver afløst af Plustur. Plustur er i princippet det samme som den nuværende Telependler, hvor målgruppen minder om målgruppen for almindelig buskørsel, hvor man bliver kørt til nærmeste stoppested for bussen.

  Teletaxakonceptet afløses af Flextur. Målgruppen er uændret alle med et mobilitetsbehov, hvor man kan bestille en tur fra adresse til adresse.

  Det nye koncept giver mulighed for en bedre regulering i forhold til efterspørgslen og dermed understøtte mobiliteten i kommunen. Weekendturen er tilbage og det er nu muligt at krydse kommunegrænser.

 • Forligspartierne er enige om at etablere Naturpark Nordfyn. Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2020 stigende til 0,75 mio.kr. i de efterfølgende år. Formålet med naturparken er at skabe et stærkere brand af de Nordfynske naturværdier, som vil være med til at styrke både bosætningen og væksten i turisterhvervet.
 • Museerne: En arbejdsgruppe med repræsentanter for museerne og de lokalhistoriske arkiver har medvirket i udarbejdelsen af vedtægter for en paraplyforening. For at understøtte formålet, og det videre arbejde, afsættes 0,5 mio.kr årligt fra 2020 til at ansætte en koordinerende medarbejder i foreningen.
 • Pulje til stier og stiforbindelser. Med de afsatte midler i 2019 samt prioriteringerne i perioden 2020-2023, er der samlet afsat 34, 9 mio. kr. til renovering og etablering af cykelstier. Der er pt. prioriteret 6 cykelstiprojekter, med en samlet forventet udgift på 30,6 mio. kr.
 • Pulje til renovering af fortove. Forligspartierne er enige om at videreføre puljen til renovering af fortove med 12,1 mio.kr. over en 4-årig periode.

Klima og FN's Verdensmål

 • Forligspartierne er bevidste om, at Nordfyns Kommune som kystkommune - og med naturen som omdrejningspunkt for branding og bosætning - har en særlig rolle på klima- og miljøområdet. Derfor vil indsatsen på klima- og miljøområdet være i fokus.
 • Nordfyn tager medansvar for FN's verdensmål og den bæredygtige udvikling. Dette skal fremadrettet synliggøres yderligere ved at man i den konkrete dagligdag, har fokus på, hvilke Verdensmål et givent projekt støtter op om, og samtidig hvordan dette forholder sig til Vision 2021. Bæredygtighed vil derfor også blive en del af fremtidige politikker og strategier i Nordfyns Kommune.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen (V), 40 40 24 47
Pia Longet (A), 51 88 14 49
Mogens Christensen (V), 40 16 41 96
Anne Lise Sievers (F), 61 35 57 85
Jane Yndgård (O), mail: jany@nordfynskommune.dk
Anders Thingholm (C), 21 15 30 82 / 24 82 89 12