1. behandling af budget 2019 - borgmesterens tale

31.08.2018

Da flere har efterlyst Morten Andersens tale fra kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2019, som fandt sted d. 30. august, er talen indsat nedenfor.

 
 

"I dag skal vi behandle denne kommunalbestyrelses første budget. Inden vi tager hul på denne del, vil jeg byde velkommen til mine kolleger her i kommunalbestyrelsen, tilhørerne her i salen, og også jer, der har valgt at følge mødet derhjemme i stuerne.

 

Det at vedtage et budget er en af de vigtigste beslutninger i en kommunalbestyrelse. Budgettet handler om det kommende år, altså 2019, men også de efterfølgende 3 år - det vi kalder overslagsårene. På den måde kommer det her budget faktisk til at regulere økonomien i hele denne kommunalbestyrelses "regeringstid". Det er noget helt særligt. Vi skal lægge kimen til den langsigtede økonomiske planlægning for de kommende 4 år.

 

Frøet til budget 2019 blev sået i marts måned, da kommunalbestyrelsen godkendte budgetstrategien for 2019. Det er budgetstrategien, der sætter rammerne for hele vores budgetprocedure. 

 

Igennem forårsmånederne har administrationen derfor arbejdet med et administrativt budgetoplæg, hvor der er taget udgangspunkt i det serviceniveau, som vi har vedtaget her i kommunalbestyrelsen. Budgetoplægget er tilpasset den demografiske udvikling, fx ændringer i kommunens befolkningstal. Det gælder fx antallet af børn i daginstitutioner og skoler, men også antallet af ældre borgere.

 

Derudover sker der tilpasninger som følge af nye politiske beslutninger, men også i forhold til nye love mm.

 

Alt dette er blevet til det administrative budgetoplæg, som blev offentliggjort d. 9. august 2018. Sammen med det administrative budgetoplæg er der offentliggjort et forslag til anlægskatalog og omstillingskatalog. Omstillingskataloget er udarbejdet af direktionen på bestilling fra kommunalbestyrelsen, så vi har et grundlag for eventuelle omprioriteringer, når vi skal forhandle om det kommende års budget samt overslagsårene.

 

Samtidig med offentliggørelsen af budgetmaterialet har vi igangsat en høringsproces, hvor vi har bedt om tilkendegivelser i forhold til det foreliggende budgetmateriale - herunder også omstillingskataloget.

 

Vores budgetproces er tilrettelagt, så flest muligt får lejlighed til at bidrage til og blive hørt i forhold til det kommende års budget. Fagudvalg, ledere og medarbejderne, både hvert enkelt individ, men også gennem vores MED udvalg, har der løbende været informeret om processen, og alle har haft muligheden for at komme med deres idéer, kommentarer og andre bidrag. 

 

Det gælder selvfølgelig også alle vores borgere, som har kunnet komme med deres tilkendegivelser, før vi politikere tager hul på at behandle budgettet. Samtidig har vi d. 12. september inviteret alle interesserede til et debat- og orienteringsmøde om budget 2019, så lad mig opfordre alle med interesse for det til at komme og drøfte budgettet med kommunalbestyrelsen. 

 

Det, som vi i dag skal godkende, er alene det administrative budgetoplæg, som herefter sendes videre til de politiske forhandlinger. I den videre proces indgår selvfølgelig alle de høringssvar, som vi har fået.

 

Som grundlag for vores budget indgår selvfølgelig vores regnskab for 2017, men også forventningerne til det regnskabsresultat, vi forventer at komme ud med i 2018.

I foråret godkendte kommunalbestyrelsen regnskabet for 2017. Det viste et overskud på 65,5 mio. kr. Herfra skal vi dog fratrække vores afdrag på lån på 15,7 mio. kr., som skal finansieres af dette resultat - men alligevel et flot resultat med et overskud på knap 50 mio. kr. Men hvorfor opnår vi dette resultat? Ja, faktisk så stammer overskuddet hovedsageligt fra, at vores institutioner og afdelinger har været tilbageholdende med at bruge deres budget i 2017. Der er samlet opsparet 43,2 mio. kr og det betyder, at deres opsparinger er øget med 30 mio. kr., som de får tilført budgetterne i 2018. Det samme gælder for vores anlægsprojekter, hvor forbruget var 32,4 mio. kr. under budgettet og dermed en stigning på 7 mio. kr. - midler som overføres til færdiggørelse i dette års regnskab.  Så reelt var overskuddet i regnskabet for 2017 et resultat af udskudte udgifter, som bliver afholdt i 2018 eller senere.

 

Med hensyn til 2018 så har administrationen netop lavet en ny opfølgning på forventet regnskab for 2018. Det har nok ikke undgået nogens opmærksomhed, at de fleste fynske kommuner er trængt på økonomien og har svært ved at holde budgetterne for 2018. Nordfyns Kommune er desværre ingen undtagelse. Først og fremmest er der 2 områder, som har givet negative overraskelser. For det første blev det aftalt mellem KL og regeringen, at der skulle ske en tilbagebetaling af tilskud fra 2017. Det giver os en regning på netto 14,2 mio. kr. Det andet er, at vi - i 2018 med den nye finansieringsmodel på sundhedsområdet - har væsentlige merudgifter på vores borgeres indlæggelser på sygehus og samlet forventer merudgifter på 12,6 mio. kr. i forhold til indeværende års budget.

 

Det betyder, at vi ikke skal påregne overskud i regnskab 2018. Omvendt skal vi være meget mådeholdende for i det hele taget at holde budgettet for 2018. Bare for at nævne en detalje, så skal vi håbe på en mild vinter, da budgettet for vintervedligeholdelsen blev udtømt i begyndelsen af året.

 

Det er ikke for at "male en vis herre på væggen". Vi har fortsat godt styr på økonomien i Nordfyns Kommune, og det skal vi fortsat værne om og have fokus på. God økonomistyring er fundamentet for, at vi sammen kan skabe udvikling i kommunen.

 

Det administrative budgetoplæg viser et samlet underskud på 27,9 mio. kr., og hvad er så hovedelementerne i dette budgetgrundlag?

 

På indtægtssiden var vi blevet lovet en udligningsreform, men den kunne der ikke skabes enighed om i Folketinget. Udgangspunktet i det administrative budgetoplæg er statsgarantien, og vi må nøjes med at glæde os over, at det midlertidige finansieringstilskud er bevaret, ligesom de på Finansloven afsatte ekstra midler til særligt trængte kommuner også er bevaret. Samlet set giver disse to poster os 36,4 mio. kr. i indtægter. Vi er dermed sikre på indtægtsgrundlaget for det kommende år. Men vi ved ikke, om vi også kan regne med disse ekstraordinære indtægter fra 2020 og fremover.

 

I Nordfyns Kommune bidrager vores virksomheder til målsætningen om, at flere kommer i arbejde og dermed også til at skabe flere arbejdspladser i kommunen. En øget arbejdsstyrke med færre på passiv forsørgelse påvirker vores økonomi positivt. 

 

På udgiftssiden er kommunens økonomi som bekendt påvirket af antallet af borgere. Det helt opdaterede indbyggertal i Nordfyns Kommune er 29.715 borgere, og dermed har vi nu det højeste indbyggertal i kommunens historie. Det kan vi godt tillade os at være stolte over!

Jeg vil også fremhæve, at vi igennem de senere år har haft en offensiv investeringsstrategi på anlægssiden, hvor vi blandt andet har investeret betydelige midler i at modernisere vores skoler og haller. Det har vi prioriteret, fordi vi har set det som en nødvendig investering i at skabe fremtidens Nordfyn.

 

Jeg mener, at der er grund til at se positivt på vores kommunes fremtid. Vi forventer, at befolkningen vil vokse, og det bygger vi ikke mindst på udviklingen i vores grundsalg. Igennem de senere år har vi solgt omkring 30 byggegrunde årligt, og 2018 er ingen undtagelse. Eller måske bliver det netop undtagelsen, da vi allerede har solgt 33 byggegrunde, og der stadig mangler måneder af året.

 

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er glade for fremgangen - både det øgede borgerantal og fremgangen i hussalget. Det har vi sådan set arbejdet med over en bred front for at kunne få til at lykkes.

 

Men på trods af øget indbyggertal kan vi konstatere, at udviklingen i vores borgeres alderssammensætning ændres væsentligt, og det påvirker vores økonomi og skaber behov for omstilling. Vi oplever i øjeblikket, at det er meget store årgange, der forlader vores skoler efter endt 9. og 10. klasse, og de årgange, der starter i skole, er væsentligt mindre. 

Samtidig hermed står vi med en fremtidig udfordring med forventning om, at vi i 2025 vil have 1.000 flere borgere i aldersgruppen 65 +. Med udgangspunkt i vores nuværende udgiftsniveau på området kan vi forvente øgede driftsudgifter på 25 mio. kr. Den langsigtede økonomiske planlægning kræver derfor omstilling og omprioritering af de kommunale udgifter. Det er de nøgne kendsgerninger, som vi som kommunalbestyrelse er nødt til at forholde os til.

 

Samtidig er vores økonomiske planlægning også påvirket af den nationale politiske dagsorden, hvor der er fokus på reformer, modernisering og effektivisering af den offentlige sektor. Budgettet er vores bedste bud på, hvad der kan forventes i den kommende 4-årige periode, men der vil altid være usikkerhedsfaktorer. 

 

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er det aftalt, at der fortsat skal sikres effektivisering af den offentlige sektor. Aftalen sætter rammerne for de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og for skatteudviklingen i kommunerne. Det er afgørende, at kommunerne samlet set overholder aftalen, idet det modsatte fører økonomiske sanktioner med sig, og det er ikke blevet nemmere med årene at få de kommunale budgetter i hus inden for aftalegrundlaget. 

 

Vi har i lighed med tidligere år søgt om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, men må desværre konstatere, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke har givet os andel i puljen. 

 

Sammenfattende kan jeg sige om den situation, vi lægger budget i, at vi står med i budgetudkast, der er i minus med 27,9 millioner kroner. Vi mister 14,2 millioner kr. i tilskud fra staten, som skal betales tilbage her i år, og vi forventer et underskud på indeværende års regnskab pga. øgede udgifter på sundhedsområdet på 12,6 millioner kr. - en udgift, der ikke bliver mindre i 2019, men snarere større. Sådan ligger landet, og det er den virkelighed, vi som politikere skal forholde os til, når de politiske forhandlinger går i gang lige om lidt.

 

Den videre proces er nu, at vi politikere får mulighed for at drøfte vores prioriteringer i forhold til budgettet for de kommende fire år. Herefter vil proceduren være, at jeg udarbejder et forhandlingsoplæg og dernæst indbyder gruppeformændene til budgetforhandlinger fra den 10. september. Det er mit håb, at budgettet vedtages med et bredt flertal, og jeg vil opfordre til, at vi alle her i salen gør en aktiv indsats for, at budget 2019 kan vedtages af alle.

 

Jeg vil gerne anerkende og takke for den store arbejdsindsats, der er lagt i budgetarbejdet frem til nu - både af jer som kolleger her i Kommunalbestyrelsen og dermed i de stående udvalg, i administrationen, i de decentrale institutioner, fra de enkelte medarbejdere samt i MED-udvalgene. Samtidig også tak til alle de borgere, der indtil nu har bidraget med høringssvar og til jer, som er kommet i dag for at give jeres mening til kende. Alle høringssvar vil indgå i den videre behandling af budget 2019 og overslagsårene.

 

I Kommunalbestyrelsen er vi meget interesseret i at få så mange input som muligt til den videre forhandlingsproces. I år er der indkommet mere end 149 høringssvar, og jeg benytte lejligheden til at sige tak til alle jer, der indtil nu har bidraget med høringssvar.

 

Det er dejligt, at så mange har taget sig tid til at sætte sig ind i materialet og er kommet med deres input til budgettet. Vi har fået svar fra et meget bredt felt af bidragsydere som fx skoleklasser, ældrerådet og handicaprådet. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at kvittere for.

 

Alle høringssvarene vil indgå i den videre budgetproces. Jeg kan i øvrigt godt forstå, at en del af vores borgere har svært ved at forstå, hvorfor kommunalbestyrelsen i dag førstebehandler budgettet, når høringsfristen først lige er udløbet. 
 
Lad mig understrege, at alle høringssvar bliver 100 procent inddraget i den politiske behandling. Når vi i dag behandler budgettet, så er det alene det administrative budget, vi forholder os til, og vi går altså ikke ind i de forslag, som ligger i omstillingskataloget. Den del tager vi først hul på efterfølgende under de politiske forhandlinger.
 
Så lad mig sætte en tyk streg under: ALLE høringssvar bliver læst af kommunalbestyrelsen og vil være en del af det samlede budgetmateriale, som vi i kommunalbestyrelsen skal strikke en forhandlingsløsning ud fra.

 

Til sidst vil jeg gerne knytte en personlig kommentar til tonen i den debat, som er kommet i kølvandet på vores budgetdrøftelser. Jeg er en varm fortaler for vores demokratiform, hvor alle kan komme frem med deres holdninger, hvor vi kan argumentere for vores standpunkter og bagefter klappe hinanden på skulderen med tak for en god debat. Det er en dialogform, der i bund og grund hviler på en gensidig respekt for hinanden.

 

Jeg kan konstatere, at der i går aftes var opsat kæmpe bannere med portrætter af undertegnede på en række halmballer, lige op til en landevej her i kommunen, med grove mishagsytringer gående direkte på min person. 

 

Ganske vist har jeg ladet mig fortælle, at en af bannerne er pillet ned her til morgen, men et sådant tiltag overskrider i den grad min personlige grænse for, hvad jeg ønsker at udsætte mig selv og min familie for. Det er ikke udtryk for respekt. Det er udtryk for det stik modsatte. 

 

I næste weekend er der Fjordens Dag, og her har vi i min familie efterhånden gjort det til en fast tradition at deltage sammen. Sådan bliver det ikke i år. Jeg ønsker ganske enkelt ikke, at mine børn skal se deres far udstillet på den måde. Det er jeg bare nødt til at sige.
 

Med disse ord vil jeg overgive budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Dog vil jeg for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at de politiske ændringsforslag til budgettet skal være Økonomi og Løn i hænde senest fredag den 21. september 2018, kl. 12.00. 

 

Budgettet godkendes endeligt ved 2. behandlingen torsdag den 4. oktober 2018."