Nordfyns Kommune inviterer til indvielse af det nyligt åbnede Oreafløb ved Oregaard

15.05.2019

Tid: Mandag d. 20. maj 2019 kl. 14.30Mødested: Oregaards gårdsplads

 
 

Program:
14:30 Åbningstale ved Teknik og Miljøudvalgsformad, Anders Thingholm
14:45 Vi går en lille tur langs den åbne strækning. Der serveres en øl/vand til at tage i hånden
15:45 Kaffe og kage
16:00 Tak for denne gang

 

I efteråret 2018 og frem til foråret 2019 gennemførte Nordfyns Kommune
åbningen af en ca. 1 km lang rørlagt strækning ved Oregård.

 

Projektet er en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 og er udført i
overensstemmelse med EU's Vandrammedirektiv, som er udarbejdet for at
beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

 

Formålet med projektet er at skabe fri passage for vandløbets flora og fauna og
dermed sikre at Oreafløbet kan opnå sin målsætning om god økologisk tilstand.
Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af
Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

 
Kontaktinformation

Spørgsmål kan rettes til Sandra Arvidson på sarvid@nordfynskommune.dk