Offentliggørelse af budgetmaterialet for 2021 og overslagsårene

14.08.2020

Hermed offentliggør vi det administrative budgetoplæg, der sendes videre i høring hos de høringsberettigede med efterfølgende politisk behandling.

Rammen for arbejdet med budgettet er den politiske vedtagne budgetstrategi, og helt i tråd hermed offentliggøres kommunens budgetmateriale i dag. Budgetoplægget er grundlaget for kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

Hvad er grundlaget for budgettet?

Budgetoplægget er beregnet med udgangspunkt i de statsgaranterede indtægter for 2021. Driftsudgifterne er justeret med en pris- og lønfremskrivning, ligesom prognoserne for den demografiske udvikling og de afledte økonomiske virkninger er indarbejdet. Der er taget højde for den nye udligningsaftale, ligesom alle relevante dispositioner, herunder politiske prioriteringer og beslutninger i det foregående års budget med effekt på budget 2021 indgår. 

Økonomi under pres

Budgetudkastet er udarbejdet i en periode, hvor Nordfyns Kommune i lighed med andre kommuner oplever et markant stigende udgiftspres. Udgiftspresset er især begrundet i en række ydre faktorer.

Budgettet for 2021 skal ikke mindst ses i lyset af kommunens økonomi i 2020, hvor Nordfyns Kommune i forbindelse med budgetopfølgningen måtte konstatere en økonomisk ubalance på 41,3 mio. kr. Der blev i den forbindelse iværksat en økonomisk genopretningsplan med det formål at sikre et budget i balance. 

Nordfyns Kommune oplever et fortsat stigende udgiftspres. I budgetoplægget manifesterer det sig i en opskrivning af kommunens udgifter på ca. 109 mio. kr. fra budgetåret 2020 til 2021. Det er den højeste udgiftsstigning i et teknisk budget i kommunens historie.

Stigningerne ses især på følgende områder:

  • Arbejdsmarkedsområdet oplever markant flere ledige samt kontant- og sygedagpengemodtagere med deraf følgende stigende udgifter. Stigningen skyldes dels et efterslæb fra 2019 og 2020, og dels at flere af vores borgere er på overførselsindkomst som følge af Covid-19.
  • Et stigende pres på børn- og familieområdet med stigende udgifter til anbringelser og forebyggende initiativer til følge.
  • Stigende omkostninger på social- og sundhedsområdet samt på voksen- og specialområdet.
  • Afregning af indefrosne feriepenge i forbindelse med overgang til ny ferielov med indbetaling af 10 mio. kr. årligt over de næste otte år.
  • Budgettilpasninger grundet stigende gennemsnitslønninger i enkelte jobområder. Det skyldes blandt andet ændringer i personalesammensætningen, herunder flere medarbejdere med høj anciennitet og dermed højere gennemsnitsløn.

Selv om kommunen har fået tilført ca. 88 mio. kr., hvoraf de 45 mio. kr. er effekten af den nye udligningsaftale, så opvejes det af et stigende udgiftspres, ikke mindst på de ovennævnte områder. Budgetoplægget bringes i balance ved brug af likviditet på 27,5 mio. kr. 

Behov for omstilling

Nordfyns Kommune er i gang med en større velfærdsomstilling. Demografiske ændringer, øget økonomisk pres, behovet for at inkludere endnu flere i arbejdsfællesskabet, mangel på velfærdsarbejdere – alt dette understreger, at der er behov for en gennemgribende omstilling.

I overensstemmelse med budgetstrategien 2021-2024 er der derfor udarbejdet et omstillingskatalog, som indgår i budgetmaterialet. Omstillingskataloget indeholder forslag for 30,8 mio. kr. til udmøntning af et økonomisk råderum. Det vil være op til den politiske behandling, hvilke af forslagene der skal gennemføres. 

Det administrative budgetoplæg, inklusive omstillingskataloget, sendes nu i høring. Høringsperioden løber frem til den 28. august. De politiske forhandlinger foregår i september måned med forventet endelig vedtagelse af budgettet i kommunalbestyrelsen ultimo september måned.

Der afholdes et budgetseminar for kommunalbestyrelsen tirsdag den 1. september 2020 og et borgermøde tirsdag den 8. september 2020. Borgermødet vil blive annonceret i Ugeavisen Nordfyn og her på siden.

Læs det samlede budgetmateriale