Nordfyns Kommune udbyder grunden Bredgade 17, 5450 Otterup, til salg

15.10.2019

Grunden ligger centralt i Otterup by og har en størrelse i alt 1.102 m2, den anvendes i dag til offentlige parkeringspladser. Grunden udbydes til salg med en priside på 1,3 millioner kr. Udbudsperioden løber fra den 15. oktober til den 8. november 2019.

Om grunden

Lokalplan 2015-12 Otterup Bymidte er gældende for grunden, og køber skal holde sig indenfor rammerne af de vilkår, som gælder efter lokalplanen. Efter lokalplanen kan grunden anvendes til detailhandel, liberale erhverv, klinikker, café/restaurant, diskotek/natklub, offentlige formål, skoler, institutioner og boliger. Lokaler i stueetagen må ikke anvendes til boligformål.

Grundene kan overtages snarest muligt, når kommunen har godkendt handlen. Det bemærkes dog, at køber ikke kan bebygge grunden, før køber har opnået byggetilladelse.

Byggepligten er 1 år. Dette betyder, at opførelsen af bebyggelse skal påbegyndes på arealet senest 1 år fra overtagelsesdagen og fremmes mest muligt. Påbegyndelse regnes fra udstedelse af første byggetilladelse på arealet. Senest 3 år efter overtagelsen af arealet skal hele projektet være afsluttet.

Alle udgifter til udstykning af grunden afholdes af køber. Alle tilslutningsafgifter afholdes af køber direkte til de respektive forsyningsselskaber. I henhold til lokalplanen for området er der pligt til at tilslutte sig den almene kollektiv varmeforsyning. Hvis bebyggelsen opfylder kravene til lavenergihuse eller passivhuse, er disse undtaget for krav om tilslutning i henhold til gældende lovgivning.

I forbindelse med prissætningen af grunde for 2021 forelægges sagen til fornyet politisk behandling.

Salgsmateriale

Salgsmaterialet kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her:

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbud

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere eller lavere tilbud end den fastsatte priside. Grunden sælges til højstbydende. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Udbudspris er en priside.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400  Bogense eller til post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest fredag den 8. november 2019.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.