Lovliggørende landzonetilladelse til Grøntboden på Søndergade 59, Otterup

22.03.2021

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til eksisterende grøntbod på matr.nr. 1cl, Nislevgård Hgd, Otterup.

Tilladelsen er givet efter Planlovens §35.

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 22.marts 2021.

Ansøgningen

I har søgt om lovliggørelse af jeres grøntbod på matr.nr. 1cl, Nislevgård Hgd, Otterup. Grøntboden har allerede eksistereret på adressen Søndergade 59, 5450 Otterup i 3 år, hvor der sælges diverse tomater, agurker samt andre grønsager produceret på gartneriet. Der sælges ikke varer, der er produceret andre steder.

Grøntboden er åben fra sidst i februar til midt i november dagligt fra kl. 8.00 til kl. 20.00, dog lukkes tidligere i de mørke måneder. 

Placeringen af grøntboden er markeret med rødt på kortet herunder.

Begrundelse for afgørelsen

Det vurderes i den konkrete sag, at den ændrede anvendelse og landzonebestemmelsen ikke er i strid med kommunens praksis. Ansøgningen er ikke sendt i naboorientering, da boden allerede har eksisteret i 3 år og der, kommunen bekendt, ikke har været klager over boden. Derfor vurderes boden af underordnet betydning for naboerne i området jævnfør Planlovens § 35 stk. 5.

Der er god plads til at parkere i indkørslen på adressen, da den er ekstra bred og har god vendeplads. Desuden er der mulighed for at køre ud af den anden ind/udkørsel. 

Ved begge udkørsler er opsat skilte, der gør opmærksom på den dobbeltrettede cykelsti. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på Planklagenævnets hjemmeside. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Oversigtsbillede