Landzonetilladelse til opførelse af kontor, værksted og lager på Industrivej 1, Bogense

22.03.2021

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af kontor, værksted og lager på matr.nr. 14c, Bogense Markjorder, på Industrivej 1 i Bogense.

Tilladelsen er givet efter Planlovens §35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 22. marts 2021.

Ansøgningen

Der er – på vegne af KB Tavler - søgt om tilladelse til opførelse af kontor, værksted og lager på matr.nr. 14c Bogense Markjorder

Det samlede erhvervsareal vil udgøre 294 m², heraf kontor på 117 m². I resten af bygningen etableres lager, garage og værksted.

Facaden opføres i lodrette, sorte sinusplader og taget i sorte B6 tagplader.

Begrundelse for afgørelsen

Jævnfør gældende kommuneplanramme E04 – Erhvervsområde ved Odensevej, Bogense, kan der drives den type virksomhed på ejendommen.

Det vurderes, at det ansøgte ikke vil være i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser. Det er samtidig vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på Planklagenævnets hjemmeside. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

oversigt