Landzonetilladelse til genopførelse af værksteds- og lagerbygning

29.03.2021

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til genopførelse af værksteds- og lagerbygning på Flyvesandsvej 37, 5450 Otterup, matr.nr. 35c, Agernæs By, Krogsbølle.

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

(Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.)

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 29. marts 2021.

Ansøgningen

Der er søgt om tilladelse til genopførelse af en værksteds- og lagerbygning på ejendommen Flyvesandsvej 37, 5450 Otterup, matr. nr. 35c, Agernæs By, Krogsbølle. 

Bygningen ønskes placeret på samme sted hvor der stod en tilsvarende bygning der nedbrændte i juli 2020. Bygningen vil få grundmålene 8,0 m x 10,0 m og have en højde på 3,3 m i den ene side og 4,0 meter i den anden side. Udvendig beklædning bliver træ/brædder i afdæmpede naturfarver.

Placeringen på campingpladsen er angivet på nedenstående kort fra ansøgningen.

Pladskort

Ejendommen 

Ejendommen ligger i landzone på en ikke landbrugsnoteret ejendom på ca. 8,6 Ha. Ejendommen bliver drevet som campingplads. Pladsen har en kapacitet på 250 campingenheder. Ejendommen ligger ca. 47 meter syd for kystlinjen, og er således kun adskilt herfra af én anden ejendom. Mod vest, nord er der åbent og ubebygget, mod øst et mindre skovområde og mod syd åbent opdyrket land.

I henhold til BBR-registret, er der på ejendommen noteret følgende bygninger:
 • Bygning 6: Anden bygning til fritidsformål, samlet boligareal 35 m2 og samlet erhvervsareal 590 m2
 • Bygning 7: Udhus, samlet bebygget areal 3 m2
 • Bygning 8: Udhus, samlet bebygget areal 8 m2

Kommuneplan

Ejendommen er i Nordfyns Kommuneplan 2017-2029 bl.a. omfattet af:
 • Hele ejendommen er omfattet af en udpegning som særligt biologisk interesseområde.
 • Hele ejendommen er omfattet af en udpegning som et større sammenhængende landskab.
 • Hele ejendommen er omfattet af en udpegning som uforstyrret landskab.
 • Hele ejendommen er omfattet af en udpegning som særlige landskabeligt/geologisk beskyttelsesområde.
 • Hele ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen
 • Hele ejendommen er udpeget som potentielt lavbundsområde
De biologiske interesseområder dækker over eksisterende naturområder og mulige økologiske forbindelser. Sikringen af de biologiske interesseområder har således til formål at sikre naturarealerne, men også at sikre at de økologiske forbindelser ikke ødelægges eller mister deres funktion. Inden for de udpegede biologiske interesseområder kan bebyggelse og etablering af anlæg kun finde sted, såfremt de ikke giver anledning til øget forurening af sårbare naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

De større sammenhængende landskabsområder omfatter noget større områder med betydelige landskabelige værdier. De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for større bebyggelse og større tekniske anlæg, medmindre det kan sikres, at hensynet til de landskabelige værdier kan løses. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til bebyggelse, herunder tekniske anlæg, kan kun ske, hvis det er godtgjort, at de landskabelige interesser ikke tilsidesættes.

De større uforstyrrede landskaber skal friholdes for høje og/eller større støjende anlæg, og der kan kun etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang og kun såfremt områdernes karakter af uforstyrrethed ikke påvirkes.

I de værdifulde geologiske områder kan der alene ske etablering af bebyggelse eller anlæg i ganske ubetydeligt omfang og kun såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes.

Landzonetilladelse i kystnærhedszonen kan som hovedregel kun meddeles, såfremt det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægnings-interesser. Bygninger og anlæg, herunder landbrugsbygninger, skal indpasses i landskabet. Hvis de tillades opført uden tilknytning til eksisterende bygninger, skal de desuden afskærmes af beplantning i nødvendigt omfang under hensyn til værdierne i det omgivende landskab.

Lavbundsarealer inden for de særlige biologiske interesseområder bør friholdes for byggeri og anlæg med mindre det kan ske uden at påvirke mulighederne for etablering af lavbundsarealer.

Øvrige bindinger

 • Ca. halvdelen af ejendommen herunder området hvor bygningen tænkes placeret er omfattet af en skovbyggelinje. 
 • Tilstødende ejendommen er der mod vest, nord og øst beskyttet strandeng
 • Hele ejendommen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen
 • Ejendommen ligger i/op til Natura-2000-område nr. 108 - Æbelø, havet syd for og Nærå (habitatområde nr. 92, fuglebeskyttelsesområde nr. 76)
Den ansøgte bygning ligger 140 m fra skovbrynet. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. 
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr. Med en landzonetilladelse varetages de hensyn der skal tages til skoven, hvorfor der ikke kræves dispensation fra skovbyggelinjen. I vurderingen indgår bl.a. hvor tæt bygningerne er på skoven, og om bebyggelsen kan genere oplevelsen af skoven eller dyr- og planters levevilkår.

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede strandenge. 

Strandbeskyttelseslinjen administreres af Kystdirektoratet, og det ansøgte forudsætter en dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Besigtigelse og orientering

Kommunen har ikke besigtiget ejendommen i forbindelse med sagsbehandlingen.

Ansøgningen har været sendt til orientering hos ejendommens naboer i perioden fra den 12. til den 26. marts 2021. Der er ikke modtaget nogle bemærkninger til det ansøgte i den forbindelse.

Begrundelse for afgørelsen

Nordfyns Kommune har vurderet, at der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte. Nedenfor er kommunens samlede vurdering.

Det vurderes, at genopførelse af værksteds- og lagerbygningen ikke vil give anledning til øget forurening i området, og at udpegningen som biologisk interesseområde derfor ikke er til hinder for en landzonetilladelse. 

Da værksteds- og lagerbygningen ønskes opført inden for campingpladsens område, og da der er tale om en genopførelse af en bygning, der indtil sommeren 2021 i samme omfang var placeret samme sted, er det kommunens vurdering, at hverken landskabs- eller beskyttelsesinteresserne i området påvirkes væsentligt, og at der derfor ikke i den henseende er noget til hinder for en landzonetilladelse. Bygningen placeres inden for campingpladsens område et sted hvor der i forvejen er en etableret beplantning, og det vurderes på grund af bygningens begrænsede omfang, at kystlandskabet ikke påvirkes yderligere ved en opførelse. 

På samme vis vurderes det, at udpegningen som lavbundsareal ikke er til hinder for en landzonetilladelse, da bygningen opføres på en i forvejen etableret campingplads. 

På grund af afstanden til skovbrynet og det faktum, at ejendommen er adskilt fra skoven af en vej, er det kommunens vurdering, at placeringen af bygningen ikke generer oplevelsen af skoven eller forringer dyr- og planters levevilkår. På samme vis vurderer kommunen, at opførelse af værkstedsbygningen ikke vil medføre ændringer i tilstanden af den nærliggende strandeng. 

Kystdirektoratet meddelte den 14. september 2020 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til det ansøgte. I forbindelse med kystdirektoratets sagsbehandling er der foretaget en vurdering af hvorvidt det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke det nærliggende Natura-2000-område væsentligt. Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura-2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Nordfyns Kommune er enig i denne vurdering.

Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Nordfyns Kommune er enig i denne vurdering.

Natura-2000

Nordfyns Kommune vurderer, at byggearbejdet ikke vil have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv, herunder at der ikke vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse, eller rasteområder for særligt beskyttede arter jf. habitatsbekendtgørelsen.

Retsregler

Nordfyns Kommune har truffet afgørelse efter planlovens § 35.

Planlov

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, og senere ændringer

Kommuneplan 2017-2029 for Nordfyns Kommune.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på Planklagenævnets hjemmeside. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.