Høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 og Lokalplan 2021-2, Kristianslundsvej 1 i Bogense

03.05.2021

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 29. april 2021 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen

Ejendommen er i dag omfattet af en lokalplan, der alene udlægger området til golfrelaterede aktiviteter, og ny planlægning er nødvendig for at muliggøre andre typer aktiviteter. 

Den nye planlægning fastholder området som rekreativt område, men giver mulighed for at eksisterende bygninger kan indrettes og anvendes til ferie- og fritidsformål, herunder restaurant, cafe, selskabslokaler, musik, teater, klubfaciliteter, lejlighedsvise events og lignende mindre arrangementer samt former for fitness, wellness og lignende i det omfang det er led i anvendelsen til ferie- og fritidsformål.

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 19  Link til plandokumentet

Se forslag til lokalplan 2021-2 Link til plandokumentet

Se eventuelt referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2021 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – Åbn dagsordener og referater.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger, fra den 3. maj til den 31. maj 2021, kl. 12.00. I denne periode har alle mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag. 

Indsigelser og ændringsforslag til forslagene skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via mail til: plan@nordfynskommune.dk, mærket ”Kommuneplantillæg nr. 19” eller ”Lokalplan 2021-2”, senest den 31. maj, kl. 12:00.

Retsvirkninger

Når lokalplanforslagene er offentliggjort må ejendomme inden for planområdet ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

De midlertidige retsvirkninger er gældende indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen er udløbet kan Kommunalbestyrelsen under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget. 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen begrundes i at realisering af lokalplanen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen er bl.a. indgået at lokalplanen ikke udlægger nye områder, men alene udvider anvendelsesmulighederne inden for eksisterende afgrænsning.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget. Miljøscreeningen er vedlagt lokalplanen som bilag. 

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planforslagene

De to planforslag kan ses via ovenstående links, via www.plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garantere for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Ønsker du at vide mere, kan du ringe til Planafdelingen, på tlf.: 3058 6203.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk