Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 2020-7, mindre erhvervsområde ved Skovsgårde

03.05.2021

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 29. april 2021 besluttet at vedtage ovenstående planer endeligt.

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen

Det nye plangrundlag er udarbejdet for at muliggøre andre typer erhverv end drift og udvidelse af virksomheden Dansk Carna Consum.

Det nye plangrundlag vil muliggøre erhvervsformål i miljøklasse 1-3. Eksempelvis kontorer, håndværksprægede virksomheder, lager-, engros-, servicevirksomheder, mindre vognmandsvirksomhed, forsamlingslokaler, cafe, restaurant og lignende.

Derudover vil der, i en lille del af området, kunne etableres op til to boliger, såfremt det ved placering, konstruktiv støjbeskyttelse og/eller støjafskærmning sikres, at det indendørs støjniveau og udendørsopholdsarealer overholder gældende grænseværdier.

Se kommuneplantillægget via dette link til plandokumentet

Se lokalplanen via dette link til plandokumentet

Se eventuelt referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2021 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – Åbn dagsordener og referater.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, begrundet i, at planerne vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøscreeningen blev udsendt i offentlig høring sammen med planforslagene, og er nu vedlagt den endelige lokalplan som bilag.

Retsvirkninger

Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft: Inden for lokalplanens område må der ikke retligt eller faktisk etableres 

forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan meddeles dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra datoen for denne annoncering.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet vil afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune.

Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Kommuneplantillæg og Lokalplan

Planerne kan ses via ovenstående link, via www.plansystem.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk