Landzonetilladelse til opførelse af maskinhal

11.01.2021

Der gives tilladelse til at opføre en maskinhal på 208 m2 på Rugårdsvej 720, 5462 Morud, matr. nr. 8a Langesø Hgd, Vigerslev

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 11. januar 2021.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til opførelse af en maskinhal på matr.nr. 8a Langesø Hgd, Vigerslev.

Maskinhallen skal bruges til opbevaring af havemaskiner til privat brug. Hallen bliver 208 m² og får en højde på 7,1 m. Den placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, og der er beplantning omkring. 

Begrundelse for afgørelsen

Da ejendommen ligger i landzone, kræver det ansøgte landzonetilladelse. 

Det er vurderet, at maskinhallen ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på det omkringliggende landskab.  

Opførelsen af maskinhallen forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, idet ejendommen ligger indenfor 300 m skovbyggelinje.

Det er kommunens vurdering, at der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 jf. § 65 til, at opføre den ansøgte maskinhal. Vi har vurderet, at maskinhuset ikke vil få nogen negativ indflydelse på oplevelsen af skoven og skovbrynet det pågældende sted. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.