Høring af Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017, Lavbundsarealer

04.01.2021

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 17. december 2020 besluttet, at ovennævnte planforslag genfremlægges i offentlig høring.

Genfremlæggelse af planforslag 

På baggrund af en drøftelse med landbrugets organisationer besluttede Kommunalbestyrelsen i foråret, at fremlægge et opdateret lavbundskort i offentlig høring. Høringen er overstået, og kortet burde have været klar til endelig vedtagelse. Men efter yderligere dialog med landbrugsorganisationerne blev det klart, at der også var behov for at kigge på de tilhørende retningslinjer. 
 
Der er derfor udarbejdet et nyt planforslag, som er en revision af både kort og retningslinjer for temaet lavbundsarealer i kommuneplanen. 

I forhold til planforslaget, der blev fremlagt i foråret, indeholder dette planforslag også udpegninger for lavbundsarealer, der kan genoprettes (potentielle vådområder).

Se eventuelt referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2020 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – Åben dagsordener og referater.

 

Formålet med kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at få ajourført udpegningskortet for lavbundsarealer i Nordfyns Kommune. Et opdateret lavbundskort vil blandt andet have stor betydning for det videre arbejde med vådområder og minivådområder, idet kortet giver et hurtigt overblik over mulighederne for fremtidige projekter, og dermed samtidig vil lette og effektivisere sagsbehandlingen på forespørgsler på minivådområder.

Et opdateret lavbundskort vil ligeledes hurtigt kunne give overblik over arealer, som kunne være velegnede til klimatilpasning, vandparkering mm. Endelig vil lavbundskortet være et vigtigt redskab i arbejdet med fremtidig byudvikling og udstykninger, blandt andet i forbindelse med vurdering af mulige byggegrunde og optimal regnvandshåndtering.

Planforslag

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 12, Lavbundsarealer 

Planforslaget kan ses via ovenstående link, via plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Udpegninger på kort

På kort udpeges eksisterende lavbundsarealer og lavbundsarealer, der kan genoprettes (potentiale vådområder). Se link med det opdaterede lavbundskort.

Offentlig høring

Planforslaget fremlægges hermed i offentlig høring i perioden fra den 4. januar 2021 til den 15. marts 2021. I høringsperioden har alle med interesse i sagen mulighed for at indsende deres bemærkninger, indsigelser eller forslag til det fremlagte planforslag.

Høringssvar til planforslaget skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via mail til: plan@nordfynskommune.dk, mærket ”Kommuneplantillæg nr. 12”, senest den 15. marts 2021.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I den forbindelse har kommunen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en endelig miljøvurdering, begrundet i, at planen vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Der stilles desuden krav til, at der udarbejdes en miljøvurdering, såfremt kommuneplantillægget fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. Ingen af delene er tilfældet for kommuneplantillæg nr. 12, Lavbundsarealer. 

På baggrund af miljøscreeningen vurderer Nordfyns Kommune, at det planlagte ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på miljøet, men derimod en positiv effekt på den fremtidige planlægning. 

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til, hvorvidt du kan fritages.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garantere for navne- og adressebeskyttelsen med mindre, du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.