Afgørelse om ikke VVM-pligt Søndersø Rensningsanlæg

12.01.2021

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven §21 om at etablering af pyrolyseanlæg til spildevandsslam på Søndersø Renseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Anlægget ønskes placeret på VandCenter Syd A/S’ reneanlæg på Gørtlervej 5, 5471 Søndersø, matrikelnummer 23g, Søndersø By, Søndersø.

Resume af det ansøgte projektet:

VandCenter Syd vil gerne opføre et nyt biokoksanlæg til behandling af slam fra de 5 nordfynske renseanlæg (Søndersø, Bogense, Otterup, Hofmansgave og Hårslev).

Efter afvanding af slammet føres slammet ind i et biokoksanlæg, hvor slammet først tørres og derefter pyrolyseres ved 600-700 grader. Under pyrolyseprocessen forbrændes mikroplast og andre organiske forbindelser, samt slammet hygiejniseres. Efter at slammet har været igennem biokoksanlægget, er slammet omdannet til et nytteprodukt, som kaldes biokoks, som kan anvendes i fx kunstgødningsproduktion. Biokoks er lugtfrit og er lagerstabilt.

Du kan læse afgørelsen her:

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. inden den 9. februar 2021.

Søgsmål

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.