Landzonetilladelse til ridebane, Ølundgyden 48, 5450 Otterup

22.02.2021

Der gives hermed tilladelse til etablering af ridebane på matr.nr. 1a, Ølund By, Skeby

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Der er søgt om tilladelse til etablering af privat ridebane med målene 20 x 60 m beliggende 1-2 m fra skel.

Banen skal have et ridebanehegn omkring (alm hestehegn) i naturlig farve. Højden på hegnet vil blive ca. 1,5 m. Banen opbygges af et lag knust beton/tegl nederst, dernæst stenmel og øverst et top-lag. Nederst i dette brev er et kort med indtegning af ridebanen.

Der skal ikke være lys på banen.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 22.02.2021.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til etablering af ridebane på matr.nr. 1a, Ølund By, Skeby

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom, der ligger i det åbne land i landzone. Kommunen vurderer samlet set, at tilladelsen ikke tilsidesætter hensyn, som skal varetages ved landzoneadministrationen, herunder landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige, miljømæssige eller andre samfundsmæssige hensyn som f.eks. nabohensyn

Der har ikke været bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen.

Placering af banen fremgår herunder.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Landzonetilladelse til ridebane Oelundgyden 48