Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på Axel Brahesvej 54, 5471 Søndersø

10.02.2021

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til at opføre et enfamiliehus på matr.nr. 6b, Elvedgård Hgd, Veflinge.

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes før, at der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 10.02.2021

Ansøgningen

Eurodan-huse har søgt om tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på matr.nr. 6b, Elvedgård Hgd, Veflinge.

Huset opføres som erstatning for det tidligere hus, der er nedrevet.

Det nye hus er et etplanshus med valmet tag. Husets samlede areal bliver på 222 m², hvoraf 169 m² er beboelse, og 53 m² er garage. Huset opføres med sorte, matte betontagsten og røde mursten.

Begrundelse for afgørelsen

Da ejendommen ligger i landzone, forudsætter opførelse at det nye hus en landzonetilladelse. 

Det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet huset opføres som erstatning for det oprindelige hus. Der er ikke foretaget naboorientering, da det vurderes, at det ansøgte er at underordnet betydning for naboerne, jf. § 35, stk. 5., og det er derfor vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
 

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.