Foreløbig tilladelse til vandindvinding, Broendstrupvej 36

12.02.2021

Nordfuns Kommune meddeler Tilladelse til etablering- og midlertidig indvindingstilladelse af grundvand til ny boring på matr. nr. 2a, Bare Brønstrup By, Skamby.

Adresse: Brøndstrupvej 36, 5485 Skamby.

Projekt: Etablering- og prøvepumpning af ny indvindingsboring.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.