Udledningstilladelse til regnvandsudløb fra nyt boligområde i Morud

07.09.2020

Nordfyns kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra udstykningen Åbakkevej i Morud.

Nordfyns kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra udstykningen Åbakkevej i Morud. Regnvandet skal udledes til det nye anlagte vandløb Åbakke Å, der leder til Stavis Å. Vandet renses og neddrosles i regnvandsbassin inden udledning.

Beliggenhed

Det nye boligområde er beliggende på:

Åbakkevej 6 og 8, 5462 Morud. Matr.nr. 6a, 8r, 13, Morud By, Vigerslev

Vandcenter Syd har ansøgt Nordfyns Kommune om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra byggemodning af nyt separatkloakeret boligområde i Morud. Området separatkloakeres og overfladevandet skal udledes til nyanlagt vandløb Åbakke å med udløb til Stavis Å. Vandet renses i regnvandsbassin inden udledning. Placeringen af udløbet og regnvandsbassinet fremgår af bilag 1. Der meddeles udledningstilladelse til separat regnvandsudløb fra området.

Udledningstilladelse

Udledningstilladelsen kan læses her

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af afgørelsen s.3.Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

  • ansøger
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Fristen for at klage: Klagen skal indgives inden 5. oktober 2020.