Høring af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2020-2

02.09.2020

Reduktion af overløb til Kappendruprenden og Søndre landkanal fra 3 landsbyer.
Kommunalbestyrelsen har d. 27. august 2020 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan nr. 2020-2 offentlig høring.

Formålet med tillægget til spildevandsplanen

Der planlægges adskillelse af regnvand fra spildevandet i tre landsbyer; Kappendrup, Norup og Egense.

Ejendomme der er omfattet af tillægget fremgår af bilag 1.

Afkobling af regnvandet og håndtering på egen grund ved nedsivning, planlægges anvendt som primær metode. Dette er i de fleste tilfælde billigst for både grundejeren og kloakforsyningen. Samtidig tager metode hensyn til såvel natur som grundvand.

Ved ejendomme, hvor nedsivning ikke er muligt eller hvor grundejeren ikke ønsker at håndtere regnvandet selv, planlægges separatkloakering af grundene.

Formålet er at nedlægge tre overløb fra kloak, der aflaster spildevand til vandløbene. Indsatsen er fastlagt med vandområdeplanerne 2015-2021.

Offentlig høring

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen er i offentlig høring i 8 uger fra d. 2. september 2020 til den 28. oktober 2020.

Forslaget med bilag kan læses her.

I denne periode har alle mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.

Høringssvar skal, mærket "Tillæg til spildevandsplan 2020-2", skal sendes til Nordfyns Kommune, Natur og miljø, Østergade 23, 5400 Bogense eller via e-mail: rnn@nordfynskommune.dk senest den 28. oktober 2020.

Miljøvurdering

Kommunen afgør samtidig og i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, at nærværende tillæg til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet på baggrund af screening efter lovens bilag 3, og det er kommunens vurdering at planen ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, men en lille positiv indvirkning og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Der er ved afgørelsen om at planen ikke skal miljøvurderes lagt vægt på følgende:

  • Tillægget vurderes ikke at skulle konsekvensvurderes efter habitatreglerne, da det ikke vil påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter væsentligt.
  • Kloakeringen vil blive udført efter bedste tilgængelige teknik. Det vil derfor ikke påvirke grundvands og drikkevandsinteresser negativt.
  • Planen bidrager til at realisere målene i vandplanerne og sikre målopfyldelse i vandløbene.

Afgørelsen og screeningen er vedlagt forslaget til spildevandsplan som bilag 2.

Klagemulighed

Afgørelse om at tillægget til spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen, dvs. senest den 30. september 2020.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.