Landzonetilladelse Skovgyden 15, Ørritslev Skov, 5450 Otterup

16.09.2020

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport og overdækning på Skovgyden 15, Ørritslev Skov, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på 197 m² samt en carport på 52 m² og en overdækning på 35 m² på matr.nr. 31b Ørritslev By, Skeby. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 16. september 2020.

Ansøgningen

Der er søgt om tilladelse til opførsel af et nyt enfamiliehus samt en carport og overdækning på matr.nr. 31b Ørritslev By, Skeby. 

Det nye enfamiliehus bliver 197 m², carporten 52 m² og overdækning 35 m². Huset opføres i mursten med fladt tag med tagpap. Huset placeres 6,8 m fra skel mod øst og 3 m fra skel med nord. 

Begrundelse for afgørelsen

Da ejendommen ligger i landzone, forudsætter opførelse at det nye hus en landzonetilladelse. 

Det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet huset er en erstatning for tidligere bebyggelse. Det er samtidig vurderet, at den ansøgte bebyggelse ikke tilsidesætter de landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser. 

Det er er vurderet, at naboorienteringen ikke har været nødvendig, idet det nye hus placeres længere væk fra naboer end det eksisterende, og det ikke vil være til gene for naboerne. 

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.