Landzonetilladelse - Bystævnet 12, 5474 Veflinge

06.10.2020

Landzonetilladelse til nedgravning af rentvandsbeholder

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til nedgravning af rentvandsbeholder på matr. nr. 2c Kelleby By, Vigerslev

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 06. oktober 2020.

Ansøgningen

Veflinge Vandværk har søgt om tilladelse til at etablere en ny rentvandstank på matrikel 2c Kelleby By, Vigerslev. Rentvandstanken er en del af pumpestationen, som er placeret i den nordøstlige del af Veflinge Vandværks forsyningsområde på Ørritslevvej. 

Den nuværende rentvandstank er for lille. For at opretholde forsyningssikkerheden er det nødvendigt med en større tank. Vandværket vil etablere en ny rentvandstank, en Perstrup tank på 150 m³ med en højde på 3 m. Beholderen nedgraves ca. 2-2,5 m og der tilfyldes med jord omkring og på siderene i højde med beholderen. Beholderen forsegles med en membran over dækket og adgangen til beholderen sker via aluminiumsdæksel i toppen af tanken.

Begrundelse for afgørelsen

Matriklen, hvor tanken skal nedgraves, er beliggende i det åbne land. Det vurderes, at området ikke ændres væsentligt, da langt størstedelen af tanken nedgraves. Samtidig er det vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig, da tanken placeres relativt langt væk fra nærmeste nabo.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.