Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 for Nordfyns Kommune

02.03.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 27. februar 2020 endeligt vedtaget Planstrategi 2019 for Nordfyns Kommune.

Planstrategien er Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen af Nordfyns Kommune. Det lovmæssige grundlag er Planloven, som pålægger Kommunalbestyrelsen at offentliggøre en planstrategi inden udgang af første halvdel af den kommende valgperiode. Strategien indeholder desuden en beslutning om, at den kommende kommuneplan skal revideres delvist.

Planstrategien kan ses her: Planstrategi 2019 

Se eventuelt referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2020 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – PolWeb dagsordenssystem.

Offentlig høring

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 31. oktober 2019 Planstrategi 2019 til udsendelse i offentlig høring i perioden fra den 4. november 2019 til den 6. januar 2020 (9 uger). 

I høringsperioden er der modtaget en positiv tilkendegivelse fra Region Syddanmark. De finder at planstrategien spiller fint sammen med og har mange sammenfald med Regionens kommende udviklingsstrategi.

Derudover er der modtaget et høringssvar fra en borger, der opfordrer til mere konkrete målsætninger vedr. CO2-reduktion. De konkrete målsætninger for kommunens klimaindsats har Kommunalbestyrelsen ved Budget 2020 vedtaget at fastlægge i forbindelse med en ny Klima- og Miljøpolitik for Nordfyns Kommune i løbet af 2020. Administrationen vurderer, at en fastlæggelse af klimamål i en selvstændig proces, som Kommunalbestyrelsen har besluttet, er den mest hensigtsmæssige fremfor at indarbejde konkrete klimamål i en planstrategi.

De to indkomne høringssvar har dermed ikke givet anledning til ændringer i den offentliggjorte planstrategi.

Miljøvurdering

Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering af Planstrategi 2019 for Nordfyns Kommune, idet strategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og således ikke er omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klagemulighed

Det er muligt at klage over Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planstrategien. Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed eller at Kommunalbestyrelsen burde have truffet en anden afgørelse. 

Frist for indsendelse af klage er den 30. marts 2020

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet vil afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til, hvorvidt du kan fritages. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planstrategien

Planstrategi 2019 for Nordfyns Kommune kan ses via ovenstående link, via www.plansystem.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø.