Landzonetilladelse - Vedbyvej 26, Søndersø

10.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane 

Landzonetilladelse til ridebane på Vedbyvej 26, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til eksisterende ridebane på 32 x 91 m samt forlænget pasbane på 4 x 55 m på matr.nr. 2a Vedby By, Søndersø. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 10. marts 2020.

Ansøgningen

I forbindelse med miljøtilsyn på Vedbyvej 26-32 er I blevet bedt om at søge om landzonetilladelse til den eksisterende ridebane på ejendommen Vedbyvej 26, matr.nr. 2a Vedby By, Søndersø, idet ejendommen ligger i landzone. Vi har efterfølgende modtaget jeres ansøgning.

Ridebanen har i en mindre udgave været etableret siden 1998, og den blev i 2005 udvidet med en roundpen i den østlige ende. I 2019 blev ridebanen udvidet med en ovalbane og pasbane udenom eksisterende ridebane og roundpen. 

Pas- og ovalbanen er bygget op af knust beton med lidt stenmel på toppen. Bunden på dressurbanen i midten består af vasket grus. Der er foretaget minimal terrænregulering i forbindelse med etableringen. På nordsiden i den vestlige ende af ridebanen er placeret en 4 m høj lysmast, som lyser ned på banen. Mod nord, syd og vest er ridebanen delvist omkranset af bygninger, der skærmer for lyset. Efter opførelse af ridehallen i 2017 er det minimalt, hvor meget lyset anvendes, da det foretrækkes at bruge ridehallen, når det er mørkt .Du oplyser i øvrigt, at der aldrig har været klaget over lysmasten i de 20 år, den har stået der.

Begrundelse for afgørelsen

Ridebanen er placeret i umiddelbart tilknytning til ejendommens bebyggelse på et sted, hvor det er vurderet, at den ikke er til gene for naboer. Der er derfor ikke foretaget naboorientering inden meddelelse af lovliggørende landzonetilladelse til banen.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00